Касата ще преизчисли парите за болниците за първите три месеца след приемане на НРД

НРД

НЗОК ще преизчисли парите за лечебните заведения, изплатени за първите три месеца на тази година, след като бъде подписан анексът към НРД 2020-2022 г., научи Zdrave.net.

С решение на Надзорния съвет на 18 март са приети правила за прилагането на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Здравната каса за 2022 г., които ще влязат в сила от 1 януари, но едва след подписването на рамковия договор.

Тъй като има приет годишен бюджет на Касата, но няма подписан НРД, на днешното си заседание надзорниците са определили за февруари заплащане на медицинските дейности да бъде в размер на 1/12 от касовото изпълнение на бюджета, като за основа са взети месеците декември 2020 г. и ноември 2021 г.

С правилата се регламентира утвърждаването на индикативните стойности за лекарствата, медицинските изделия и дейностите за болнична медицинска помощ от ЗБНЗОК за 2022 г. за всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределени по месеци.

Средствата по бюджета за 2022 г. се заделят в ЦУ на НЗОК. Отчетените от изпълнителите на БМП лекарства, медицински изделия и дейности се заявяват ежемесечно от РЗОК в ЦУ на НЗОК и се заплащат, но само след проверка от контролните органи на НЗОК/ РЗОК на извършената дейност и приложените лекарствени продукти.

По отношение на новите дейности директорите на РЗОК правят предложение до Надзорния съвет на Касата след анализ на потребностите от дейности по Национална здравна карта и приложението на наредбата по Закона за лечебните заведения, демографската структура и заболеваемост, отчетените случаи на пациенти от други региони, видовете дейности по индивидуалните договори, отчетените касово изплатени средства за период м. декември 2020 г. – м. ноември 2021 г. и нови дейности по клинични пътеки и процедури, отпаднали от индивидуалните договори дейности.

В случай, че посочените критерии не са приложими, новите дейности за съответното лечебно заведение се определят като съотношение на потребностите за съответната област според Национална здравна карта и средно претеглено разпределение между всички изпълнители на БМП според броя на определени легла по специалности и нива на компетентност.

Предложените месечни стойности на болниците за нови дейности от директорите на РЗОК се придружават от мотиви и ясно описание на начина на изчислението за всеки изпълнител.

Преди приемането на стойностите същите се проверят от комисия, определена от Надзорния съвет на НЗОК, в която са включени трима представители на НЗОК, по един представител на МЗ и на МФ. Отчетът на комисията е неразделна част от материалите за Надзорния съвет на НЗОК и има препоръчителен характер. Членовете на комисията не получават възнаграждение за дейността си и подписват декларация за неразгласяване на служебна информация.

Пълния текст на приетите правила може да видите тук

Източник: zdrave.net

Leave a Reply