Кой има право на парична помощ за рехабилитация?

парична помощ за рехабилитация

аричните помощи за профилактика и рехабилитация се изразходват по условията и реда, определени с Наредба №1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм., бр. 102 от 31.12.2019 г.).

Националният осигурителен институт финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент хора:

• осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

• получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно, на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Хората придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

В периода от шест календарни месеца се включва времето:

• на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

• на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

• на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за хора с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Хората, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. е 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Паричната помощ за всеки правоимащ пациент включва:

• средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт;

• средствата за нощувки в размер на 20.70 лв. за една нощувка, без доплащане от правоимащите хора;

• частична парична помощ за хранене в размер на 7.00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 7.00 лв. частична парична помощ за хранене.

Хората получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от пациентите.

Какво поема Здравната каса за рехабилитацията на дете?

Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация са задължени:

• да предоставят резервация на цена, посочена в договора;

• да осигуряват хранене при крайна цена за един храноден, представляваща сбор от частичната парична помощ за хранене и доплащането за един храноден, посочено в договора;

• да поставят на страницата си в Интернет подробна информация за начините на извършване на резервация, разходите, които не се заплащат от НОИ, както и редът, условията и сроковете за заплащането на тези разходи, и на резервацията.

Националният осигурителен институт не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя.

Преди извършването на резервации е необходимо хората да се информират за:

• условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;

• заболяванията и противопоказанията за лечение;

• размера на сумите, които ще заплащат.

Всеки пациент се задължава:

• Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на пациента.

• Направените разходи се заплащат от пациента и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпването на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

Необходимите документи за издаването на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждането на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ №119а’98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност (за справка).

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на пациента.

4. Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на пациента – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Хората трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Валидно Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Валидно Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с професионална болест.

Пациентите представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни, преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация хората, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука, и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт.

В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на хора със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на хората при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

• Документ за самоличност.

• Удостоверение от ТП на НОИ.

• Медицинско направление от лекуващия лекар.

• Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на пациента – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

• Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия (сканирано копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

• Експертно решение за признаване на професионална болест (сканирано копие) – за хората с професионална болест.

Не се приемат пациенти със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация при съответните изпълнители на тези дейности.

Подготви Милена ВАСИЛЕВА

Източник: zdrave.to

Leave a Reply