Евростат: България дава за здраве по-малко от средното за ЕС

Евростат: България дава за здраве по-малко от средното за ЕС

В дъното на класацията сме и по размер на пенсиите

България дава под 5% от брутния си вътрешен продукт за здраве, по този показател сме под средните нива за ЕС, които са 7%, съобщи Европейската статистическа служба Евростат. Правителствените разходи за здравеопазване са най-високи в Дания. Скандинавската държава води класацията по този показател с дял 8,3% от БВП, следвана от Австрия – – 8,2% и Франция 8,1%, сочат данните на европейската статистика. В дъното на европейската класация сме и по разходи за пенсии, като след нас остава само Белгия.

Европейската статистика отчита, че функцията „социална защита“ остава най-важната за държавите от ЕС и поглъща 19,2% от БВП през 2018 г. Следващите най-важни области са „здравеопазване“ (7,0%), „общи публични услуги„(6,0%) – като външни работи и сделки с публичен дълг, „образование “(4,6%) и „икономически въпроси“ (4,4%).

За останалите държавни функции се отделят значително по-малко сродства от БВП: „обществен ред и безопасност“ (1,7%), „отбрана“ (1,2%), „отдих, култура и религия“ (1,1%), „опазване на околната среда“ (0,8%) и „жилищно-битови нужди“ (0,6%) %).

Общите държавни разходи в ЕС продължават да намаляват, като през 2018 г. за общността като цяло те възлизат на 46,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), отбелязва Тази тенденция е налице от 2012 г., когато делът на тези разходи е бил 49,7% от БВП, уточняват експертите.

Делът на разходите за социална защита, свързан със старостта, е най-висок в Гърция и във Финландия и най-нисък в Ирландия. Социалната защита представлява най-важната област на общите държавни разходи през 2018 г. във всички държави-членки на ЕС, уточнява Евростат. Съотношението на разходите за държавна социална защита спрямо БВП варира значително в държавите-членки на ЕС от по-малко от 10% в Ирландия (9,0%) и близо три пъти повече във Финландия (24,1%) и Франция (23,9%). Пет държави-членки на ЕС – Финландия, Франция, Дания, Италия и Австрия са отделили най-малко 20% от БВП за социална защита, докато Ирландия, Малта, Латвия, Румъния, България и Чехия всеки изразходват 12% от БВП или по-малко за социална защита.

Разходите за социална защита могат да бъдат допълнително диференцирани на няколко подгрупи. Подгрупата „старост“, която включва пенсии, заема 10.4% от БВП в ЕС през 2018 г. Тя представлява най-голямата част от разходите за социална защита във всички държави-членки на ЕС, като най-висок дял е регистриран във Финландия (13.6%), следвани от Франция и Италия (и двете с дял от 13,3%), Гърция (13,2%), както и Австрия (12,4%).

За разлика от тях Ирландия с 3,2% регистрира най-нисък дял от БВП на този вид разходи. Следва Кипър (6,1%), Литва (6,2%) и Холандия (6,49% от БВП), пред Унгария (7,7%), България и Хърватия (и 6,7%), както и Белгия (6,6%).

Източник: zdrave.net

Leave a Reply