Преразходът за антикоагуланти при спешни състояния остава за сметка на Касата

Скъсяват пътя на генериците до ЕС

Скъсяват пътя на генериците до ЕСФармакомпаниите няма да връщат пари на НЗОК, ако през 2019 г. надвишат заплатените от Касата суми спрямо сумите, платени от МЗ през 2018 г. за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени заболявания на кръвта, водещи до проблеми с кръвосъсирването. Всички разходи за тези продукти ще остават за сметка на НЗОК.

Това се казва в проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването. От тази година в Наредба 10 е регламентирано притежателите на разрешенията за употреба да възстановяват чрез директни плащания парите, които Касата е дала за техни продукти, в случай, че са надвишили разходите, платени през предходната година.

Тази година НЗОК е определила 396 249 542 лв. за  лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. От тях от резерва се отпускат 11 249 542 лв., а от здравноосигурителни плащания – 385 млн. лв. Условният бюджет на тримесечие е 99 062 386 лв.

„Причините, които налагат приемането на предложената преходна разпоредба, е да се гарантира присъствието на българския фармацевтичен пазар, както и в реимбурсния списък на лекарствените продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК“, се казва в мотивите на министерството към проекта.

Целта е гарантиране правото на достъп на пациентите до тези лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), както и предотвратяване на невъзможността за лечение с продукти, които нямат терапевтични алтернативи, и то при животозастрашаващи състояния и спешни интервенции.

„Поради обстоятелството, че посочените лекарствени продукти се прилагат в условията на спешност, обективно не е възможно да бъде прогнозиран разходът на НЗОК за тях през 2019 г., респективно надвишението спрямо разхода, извършен през 2018 г. За притежателите на разрешенията за употреба на лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии предлаганата уредба би осигурила възможност поддържане на тези продукти на българския фармацевтичен пазар и присъствието им в реимбурсния списък с лекарствени продукти, заплащани от НЗОК“, допълват още от министерството.

Пълният текст на проекта за Наредба можете да видите тук.

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply