Здравното ведомство отново променя ЗЗО – заради спекулации

Здравното ведомство отново променя ЗЗО – заради спекулации

Здравното ведомство отново променя ЗЗО – заради спекулацииНови промени в Закона за здравно осигуряване публикува МЗ на страницата си за обществено обсъждане. Измененията са само в един текст – този на чл. 45, ал. 2, и идват два месеца след последните обнародвани поправки в закона.

Текстът в момента гласи: „Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година.“

След редакцията, предложена от ведомството, той ще изглежда така:

„Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната календарна година.“

В мотивите си към промяната от ведомството обясняват, че тя се прави заради „неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по признак „болест“.

В тях е записано още: „Водени от разбирането, че спекулациите със здравето на гражданите следва да бъдат пресичани с всички средства, считаме, че предложеният в настоящия законопроект текст ще гарантира в най-пълна степен задължението на всички участници в регламентирането, предоставянето, ползването и закупуването на медицински дейности със средства на Националната здравноосигурителна каса, да се ръководят от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване.“

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/zdravnoto-vedomstvo-otnovo-promenya-zzo-63539

Leave a Reply