Какво не знаем за лекарствата, отпускани с протокол?

лекарства с протокол

Лекарствата, отпускани с протокол, са в тазседмичния фокус на вниманието на НЗОК. В рубриката си „НЗОК за теб“ от здравноосигурителния фонд разясняват основните въпроси, свързани с тези лекарства.

Защо с протокол?

Най-скъпите лекарства за тежки хронични заболявания, които заплаща здравната каса, частично или напълно, се отпускат по специален ред – с протоколи.

Кой има право да ги получава?

Лицата, които имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Кои лекарства се изписват с протокол?

Скъпоструващи лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и се получават след издадено експертно становище на специализирана комисия в лечебно заведение.

 Какви са видовете протоколи и къде се одобряват?

  • Протоколи, утвърждавани след експертиза в комисия, които се разглеждат в НЗОК или РЗОК;
  • Протоколи, утвърждавани без експертиза в комисия, които се валидират след проверка в РЗОК

 Допълнителни уточнения за видове протоколи:

С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се назначава терапия за:

  • лекарствени продукти от група IА – протоколите за тях се разглеждат от комисия в ЦУ на НЗОК;
  •  лекарствени продукти от група IВ – протоколите за тях се разглеждат от комисия в РЗОК;
  • лекарствени продукти от група IС – протоколите за тях се разглеждат от комисии в НЗОК или в РЗОК (комисията се определя в зависимост от заболяването).

Наименованията на групите IA, IB, IC показват посоченото по-горе ниво на експертиза (ЦУ на НЗОК; РЗОК или НЗОК/РЗОК ).

 Кой подготвя документите за протокола ми?

Е-протокол  могат да издават експерт-специалисти по профила на заболяването, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ или от специализирани комисии в лечебни заведения – за болнична помощ.

Кой ме информира дали протоколът ми е готов и дали имам потвърждение или отказ? Мога ли да попитам по телефон и къде?

Информация, относно статуса на Е-протоколите се предоставя от РЗОК, в която сте направили избор на ОПЛ, по предварително посочения за уведомяване от Вас начин: по е-mail, телефон или на място в РЗОК.

Проверка на статуса на  е-протокол може да направите на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, рубрика „Е-услуги на НЗОК“, „Справка за статуса на Е-протокол“. Справките се осъществяват чрез идентификатор на пациента и национален референтен номер на е-протокола.

Какъв път трябва да извървя, за да получа лекарства по линия на НЗОК по протокол.

Информация за пътя на пациента при издаване на протокол за конкретно лечение може да бъде получен от общопрактикуващия лекар (ОПЛ), от наблюдаващия специалист или на интернет страницата на НЗОК: www.nhif.bg, рубрика „Лекарства и аптеки“, линк „Изисквания за заболявания“, подлинк с опции: „Заболявания по специалности“, „Редки болести и трансплантирани“ или „Онкологични заболявания“.

Всички видове протоколи (ІА/ІВ/IC, с или без експертиза) се подават по електронен път – Е-протокол, с кеото се улесняват всички участници в процесите при издаване/одобрение на лечение по протокол за предписване на лекарства,      заплащани от НЗОК/РЗОК, (ИМП, Аптеки, РЗОК, НЗОК).

Откъде си получавам лекарствата по протокол, след като той вече е одобрен?

Електронните предписания на лекарствени продукти за хронични заболявания, лекарствени продукти от групи IА, IВ и IС, както и електронните предписания на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение.

Колко време да чакам моя протокол, след подаването му?

В случаите, при които е необходима експертиза в Комисията в ЦУ на НЗОК/РЗОК:

Когато не са Ви отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол за същото заболяване, срокът за разглеждане е до два месеца, считано от датата на подаване на документите в РЗОК.

Когато кандидатствате за продължаване на лечението – срокът за разглеждане е 30 дни от датата на подаване на документите в РЗОК.

В случай, че подадената по електронен път документация, посочена в съответните утвърдени изисквания на НЗОК, е недостатъчна за нуждите на медицинската експертиза, Комисията в ЦУ на НЗОК/РЗОК уведомява специалиста/специализираната комисия чрез информационната система на НЗОК и определя подходящ срок за допълване на документацията; до представяне на изисканите документи срокът за разглеждане в комисията спира да тече.

Комисията в РЗОК извършва експертиза и представя на директора на РЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на протокола в 15-дневен срок от постъпването на документите в РЗОК. В случай, че подадената по електронен път документация е недостатъчна за нуждите на медицинската експертиза, Комисията уведомява специалиста/специализираната комисия чрез информационната система на НЗОК и определя подходящ срок за допълване на документацията; до представяне на изисканите документи срокът за разглеждане в комисията спира да тече.

В случаите, при които не се изисква експертиза:

След проверка за друг активен протокол и извършените отпускания по него, експерт в РЗОК валидира е-протокола. За начална дата на валидност на новия протокол се счита датата, следваща крайната дата на валидност на предходния протокол и е съобразена с датата на последното отпускане на лекарствен продукт по предходния протокол.

Leave a Reply