Близо 600 са одобрените от НЗОК заявления за лечение на деца

НЗОК заявления за лечение на деца

Общо 597 са заявленията за лечение на деца у нас или зад граница, одобрени от НЗОК от 1 януари до 31 март 2024 г. Това става ясно от отчета на Касата за периода, публикуван от Министерството на здравеопазването.

Общият брой подадени заявления към Здравната каса, която стана приемник на Център „Фонд за лечение на деца“, е 622.

Заявленията са разгледани на заседания от специализираните комисии за лечение в България и в чужбина и са изготвени 1368 протокола, отчитат от НЗОК.

Постъпилите заявления за заплащане на медицински и други услуги за деца за първото тримесечие на годината са със 17.14% повече спрямо същия период за 2023 г. и 43,98% спрямо 2022 г. (432 за 2022 г., 531 за 2023 г. и 622 за 2024 г.), става ясно от отчета на Касата.

От подадените заявления за лечение у нас отказ са получили четири. В тези случаи се касае или за експериментални методи на лечение, или за заявена медицинска услуга, която попада в обхвата на задължителното здравно осигуряване, или пък за случаи, при които са налице влезли в сила индивидуални административни актове за заплащане по отношение на същия пациент за същите услуги, уточняват от НЗОК.

За същия период са прекратени процедурите по 10 заявления, като причините за това са поради изтичане на нормативно определения срок за отстраняване на неясноти и непълноти в приложените документи, след получена молба за прекратяване от страна на заявителя, поради отпаднала необходимост от извършване на заявеното лечение или поради наличие на друго производство със същия предмет пред същия орган.

От издадените заповеди за одобрение на заплащането на медицински и други услуги в България най-голям е процентът на тези за лекарствени продукти – 56.9%, следван от медицински изделия – 36.20%, като от тях на най-висок дял се пада на издадените заповеди за одобряване на заплащането на медицински изделия за неврохирургично лечение, следван от тези за ортопедично лечение.

Най-голям е делът на одобряване плащането на лекарства при деца с онкологични, онкохематологични или хематологични заболявания, следвани от болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата, и на трето място – болести на храносмилателната система.

От общо 68 подадени заявления за лечение на деца в чужбина, през първото тримесечие на 2024 г. са одобрени 54 от тях. Отказите са 8, като причините за тях са, че лечението попада в обхвата на задължителното здравно осигуряване и може да бъде извършено в България по клинична пътека; че става въпрос за експериментален метод на лечение; във връзка със съдебно решение, или че не се заплащат дейности, за които не е получено предварително одобрение.

Прекратените процедури пък са 6: след получена молба за прекратяване от страна на заявителя; поради непредставяне на изискуеми документи от страна на заявителя; поради летален изход.

За периода Касата е дала одобрение за лечение на деца в 11 държави, като на първо място сред тях е Германия (в 19 от случаите), следвана от Франция (9) и Австрия (8), сочи още отчетът на НЗОК.

Общата сума, с която Касата е подпомогнала организационно и финансово лечението на деца у нас и зад граница, възлиза на близо 18 млн. лв., като над 15 млн. лв. от тях са отпуснати за лечение в България, а малко над 2,5 млн. лв. – за лечение в чужбина.

Leave a Reply