Само практикуващи медици влизат в комисиите на държавен изпит за специалност

Само практикуващи медици влизат в комисиите на държавен изпит за специалност

Само медици със специалността, за която се създава комисия за държавен изпит, ще влизат в съответната комисия. Също така всички членове на комисията трябва да са практикували съответната специалност през последните пет години.

Това ще се случи, ако бъдат одобрени предложенията за промени в Наредбата на МЗ за придобиване на специалност, публикувани на уебстраницата на ведомството за обществено обсъждане.

Действащата наредба предвижда, че съставът на всяка изпитна комисия за държавен изпит за специалност включва председател и не по-малко от двама членове, които заемат академична длъжност „доцент“ или „професор“ или притежават научна степен „доктор на науките“. В нея в момента обаче няма поставени задължителни изисквания за придобита специалност и упражняването на придобитата специалност в определен срок. Съответно към момента в комисиите за държавен изпит за специалност са включени и лица, които през последните 5-10 и повече години не са упражнявали специалността си. Предвид бързото развитие на медицинската наука и практика обаче не е целесъобразно в изпитните комисии за специалност да бъдат включвани лица, които са се откъснали от практиката и не са пряко ангажирани в професионален аспект със следене и прилагане на актуалните достижения и новости в специалността. По тази причина е необходимо да се актуализират изискванията към състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност, като се предвиди също така, че участниците в комисиите трябва да са придобили специалността в системата на здравеопазването, по която са включени в комисия за държавен изпит за специалност и през последните 5 години да са упражнявали тази специалност, мотивират предложенията си от МЗ.

Тъй като през годините се отчита наличието на някои специалности, при които броят на хабилитираните лица в страната е много ограничен, в проекта е предвидено по изключение, при липса на най-малко четири лица, които да отговарят на всички изисквания, да се допуска в състава на комисиите да бъдат включени и лица, които не заемат академична длъжност „доцент“ или „професор“, нито притежават научна степен „доктор на науките“, но отговарят на останалите изисквания за притежаване на съответната специалност и работа по нея през последните 5 години.

Предвидено е също по изключение в състава на комисиите за специалностите за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ и специалностите за лица с висше немедицинско образование да бъдат включени и лекари, лекари по дентална медицина и/или магистър-фармацевти с придобита съответна специалност в системата на здравеопазването.

Предложените промени в Наредбата вижте тук, а мотивите към тях – тук.

Leave a Reply