На сайта на НЗОК е публикувана цялата необходима информация за помощни средства

НЗОК

На сайта на НЗОК е публикувана цялата необходима информация за помощни средства, съобщават от здраната каса по повод излъчен в една от националните телевзии репортаж с твърдения за затруден достъп на хората с увреждания до информация как се подават документи за получаване на помощни средства.

От НЗОК посочват: „Процесът по заявяване на помощни средства е електронизиран. Срокът от заявяване до постановяване на одобрение е 2 дни.

 

Процесът е напълно електронизиран от страна на НЗОК и е бърз, в сравнение с процеса по заявяване и отпускане на помощни средства, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане преди 01.07.2022 г., когато срокът за одобрение е бил тримесечен и процесът е бил хартиен.

На официалната интернет страница на НЗОК в рубриката „Новини“ е публикувана информация какво трябва да направят гражданите след получаването на протокол/решение от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от отпускане на предписаните им помощни средства.

На интернет страницата на НЗОК, в рубриката „Контакти – Телефони за граждани“, раздел „Контакти в РЗОК за въпроси, свързани с помощните средства на хора с увреждания, може да намерите тук“ е обявен за връзка „зелен телефон 080014800“ за хора с увреждания, под който в отделен файл са публикувани телефонни номера за контакт с всички РЗОК.

Редът за получаване на помощни средства за хората с увреждания е регламентиран в Закона за хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.

Полезно за гражданите е да имат предвид и следните стъпки в произвоството по заявяване и отпускане на помощни средства:

1.  За да получат помощни средства,  хората с увреждания се явяват на Лекарски експертни комисии (ЛКК) или Териториални експертни лекарски комисии(ТЕЛК), които са органите на медицинската експертиза, които предписват помощните средства, чрез издаване на ЛКК протоколи или ТЕЛК решения. ЛКК и ТЕЛК предписват помощни средства, съгласно утвърдена спецификация от НС на НЗОК, която съдържа всички помощни средства, заплащани от НЗОК.

2.  Заявленията, заедно с издадените ЛКК протоколи (ТЕЛК решения), се изпращат по електронен път до специализиран софтуер на НЗОК.

3.  Заявления за отпускане на помощни средства на стойност под 1000 лв. се разглеждат от експертни комисии в РЗОК, а заявления на стойност над 1000 лв. се разглеждат от експертна комисия в НЗОК.

4.  До 7 дни от постъпване на електронните заявления се постановяват одобрения или мотивирани откази. Одобренията или отказите се съобщават на заявителите по телефон от служители на РЗОК и НЗОК, както и чрез изпращане на уведомителни писма на посочените адреси в заявленията.

5.  Заявителите сами избират в коя РЗОК да бъде разгледано заявлението им, в случай, че същото е на стойност под 1000 лв.

6.  Заявителите избират без териториално ограничение от кой търговец на дребно, сключил договор с РЗОК, да получат одобрените помощни средства.

В случаите, когато е издаден отказ да бъде отпуснато заявеното помощно средство, хората с увреждания имат право да подадат възражения до управителя на НЗОК към които могат да посочват и прилагат допълнителна информация или документи при непълнота на преписките, както и във връзка с мотивите за отказа. Също така, те имат право и да обжалват отказите по съдебен ред пред Административния съд.

Leave a Reply