Над 135 млн. лв. са дадени за разходи, свързани с COVID, през 2023 г.

Над 135 млн. лв. са дадени за разходи, свързани с COVID, през 2023 г.

135 105 920 лв. са отчетените ведомствени и администрирани разходи от Министерството на здравеопазването за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му за периода 1 януари – 30 ноември 2023 г., става ясно от отчета на Министерството.

От тях за закупуване на ваксини са разходвани 134 195 326 лв., като за заплащане на такса за вписване на изменен план за доставка на ваксини средствата са 134 150 994 лв., а 44 332 лв. – за доставка на ваксини.

За подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, вкл. за поставяне на ваксини през 2023 г., са изразходвани 44 317 лв. За осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) в лечебните заведения – 82 218 лв., а за лични предпазни средства в държавната администрация – 801 лв.

За поддръжка, надграждане и системно администриране на националния регистър за борбата с COVID-19 изразходваните средства са 914 475 лв. За дейности, подпомагащи мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му са дадени 2 580 лева; а за изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 33 583 лв.

Отчетените разходи по сметките за средства от ЕС и други международни програми са в размер 18 336 514 лева. От тях по проект Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи с основна цел диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания са отчетени средства в размер на 5 217 324 лв.. В тази сума влизат 30 броя апарати за повишаване на капацитета на НЦТХ и РЦТХ с възможност за отдалечено мониториране на стойност 2 992 182 лв., 47 броя преносими рентгенови апарати тип „Кугел“ за изпълнители на извънболнична медицинска помощ – ДКЦ и Медицински центрове средства – 2 071 798 лв., 62 броя 6/12 канални ЕКГ апарати за ДКЦ и Медицински центрове – 122 760 лв. и 30 584 лв. разходи за дейности, подпомагащи мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му.

По проект Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакции при кризи са изразходвани 13 119 190 лв. за капиталови разходи на болници за доставка на медицинска апаратура.

С 1 167 459 лв. са извършени плащания за внесен данък върху добавената стойност за доставки, декларирани в месечна декларация по ЗДДС за закупуване на лекарствен продукт Veklury (Ремдисивир) и за доставки на ваксини и дължим за това ДДС.

Отделно от МЗ отчитат, че по проект „Борба с COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 са разходвани планираните 40 439 291 лв. безвъзмездна финансова помощ. По проекта са закупени 453 респиратора за лечение на пациенти с COVID-19, които са предоставени на държавни, общински и ведомствени лечебни заведения за болнична помощ.

Логистично-координационният център, създаден в началото на 2020 г., е разпределил 1,5 млн. хирургични маски и 3 110 103 немедицински маски, 200 хил. очила, 2 391 600 калцуни, 150 000 калцуни (чифт), 60 хил. многократни защитни гащеризони, 391 098 еднократни защитни гащеризони, 20 664 литра дезинфектант, които се предоставяха на лечебните заведения чрез регионалните здравни инспекции в страната.

Закупени са 10 000 медицински пулсокситометъра от висок клас, които основно са предоставени за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ. За Националния център по заразни и паразитни болести се доставиха Автоматизирана система за екстракция и система за PCR детекция в реално време, със 46 000 бр. тестове за екстракция и 46 000 бр. тестове за детекция, както и различна лабораторна апаратура – хладилници, центрофуги, пипети, вортекси и др.

За нуждите на Националния център по заразни и паразитни болести, Столична РЗИ, Медицински университет – гр. Пловдив, Медицински университет – гр. Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – гр. Стара Загора са предоставени 144 хил. PCR теста (за детекция и екстракция) и 6 машини за автоматична екстракция за PCR изследвания. С изпълнението на дейностите на проекта се увеличи капацитетът, възможностите и нивото на предлаганите медицински услуги в борбата с COVID-19. Повишиха се възможностите за ранна, точна и достоверна диагностика, което минимизира риска от усложнения и смърт на пациенти и осигури високо ниво на предоставяните медицински услуги и лична защита на медицинския и немедицинския персонал, служители в лечебни заведения за болнична помощ в страната.

 

Leave a Reply