Общественият съвет по правата на пациента ще заседава веднъж на три месеца

правата на пациента

Общественият съвет по правата на пациента ще провежда заседанията си най-малко веднъж на три месеца по предварително обявен проект на дневен ред. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на Правилника за организацията и дейността на съвета. Първите три заседания обаче ще се провеждат всеки месец в третия му вторник.

Според проекта Общественият съвет ще наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента; ще изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването; ще анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и ще изготвя предложения за изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването; ще обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

Общественият съвет ще може да установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации, които осъществяват дейност, свързана със защита правата на пациента, и да обобщава предоставените му годишни доклади за дейността на представителните организации за защита правата на пациентите, както и годишните им счетоводни отчети по отношение на получена от държавата субсидия в случаите, когато е налице такава субсидия.

Целта на Правилника е да оптимизира процеса по изпълнение  на посочените по-горе функции, като създаде ясни правила за работа, съобразени с действащата нормативна уредба, става ясно от мотивите към проекта.

Пълния текст на проекта може да видите тук, а на мотивите към него – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply