Възстановяват акредитацията на лечебните заведения

акредитацията на лечебните заведения

Създава се и единен е-регистър на всички видове лечебни заведения

 

Възстановява се акредитирането на лечебните заведения като процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на възможностите за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските специалисти и гражданите. Това предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, публикувани на уебстраницата на МЗ за обществено обсъждане.

Предлага се лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове и тъканните банки да подлежат на доброволна акредитация.

Акредитацията ще бъде за цялостната медицинска дейност на лечебното заведение, за отделните медицински дейности, както и за възможностите за обучение на студенти и специализанти.

В целия си обем акредитацията ще бъде задължителна само за тези от изброените лечебни заведения, които искат да провеждат обучение на студенти и специализанти. Останалите лечебни заведения (индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ) ще подлежат на доброволна акредитация за оценка на възможностите им за обучение на студенти и специализанти, гласят предложенията.

От МЗ допълват, че възстановяването на акредитацията ще наложи промяна на тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения. Промяната ще засегне и ще повиши разходите на лечебните заведения, тъй като ще се прецизира размерът на таксите, но те ще са разходоориентирани и ще се приложи Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет, уточняват от ведомството.

С промените също така се създава единен електронен регистър на лечебните заведения, като се предвижда той да се поддържа от МЗ, като въвеждането на данните ще се извършва от РЗИ и Изпълнителна агенция по трансплантация в съответствие с компетентността им.

Понастоящем относно лечебните заведения се водят два регистъра: Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ (от ИАМН) и Регистър на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност (от МЗ).

В момента обаче ИАМН не разполага с единен регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Вместо това агенцията администрира регистъра чрез 28 отделни бази данни по области. Това възпрепятства възможността за извършване на различни по съдържание справки и анализи, включително по видове лечебни заведения и/или на териториален принцип.

Двата регистъра не се поддържат в цифров формат и нямат програмни интерфейси за достъп до базите данни и за обмен на данни. Воденето на регистрите в настоящата форма не осигурява оперативна съвместимост за преминаване към автоматизиран обмен на данни, вкл. присъединяване към средата за междурегистров обмени и създаване и обмен на електронни документи, посочват в мотивите си от МЗ.

С всички промени в ЗЛЗ, предложени от МЗ, можете да се запознаете тук, а с мотивите към тях – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply