сряда, декември 6, 2023
HomeМоите праваНа колко дни годишно имам право за гледане на болно дете?

На колко дни годишно имам право за гледане на болно дете?

Моля да ми разясните каква е процедурата след изчерпване на лимита от календарни дни, полагащи ми се за гледане на дете при боледуване? Вземете под внимание и факта, че съм майка на две деца.

Тинка Борисова, гр. Казанлък

Наредбата за медицинската експертиза определя условията и реда при издаване на болнични листове, които са различни за гледане на болен член от семейството в дома и за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ.

По отношение на издаването на болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома (в конкретния случай – за гледане на болно дете), Наредбата за медицинската експертиза определя следното в Раздел VI.

Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството:

Чл.38. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава:

1. от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;

от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.

(2) Болничните листове по ал.1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

(3) В болничния лист за гледане на болен член се вписват имената на болния, единният граждански номер, родствената връзка и диагнозата.

(4) (Изм. – ДВ, бр.84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството лекуващият лекар или ЛКК вписва в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК на болния, името на човека, на когото се издава болничният лист за гледането му, местоработата, постоянния адрес, родствената връзка с болния, размера на отпуска и номера на болничния лист. В АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се отразяват прегледът, изследванията, назначеното лечение и диагнозата. Екземпляр от АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се предоставя на пациента, на когото е издаден болничният лист.

По отношение реда на издаването на болнични листове, следва да се обърнете към компетентната институция – Регионалната здравна инспекция (РЗИ) към Министерството на здравеопазването.

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular