Обнародвана е наредбата за новото фармако-терапевтично ръководство по кардиология

фармако-терапевтично ръководство по кардиология

Осъвременени схеми за приложение на антикоагуланти, P2Y12 инхибитори и ацитилсалицилова киселина при пациенти с остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента, специфични подходи при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента и при спешна хирургия, и прецизирани насоки за включване в липидопонижаващата терапия на PCSK9 инхибитора инклисиран, място на инхибитора на ангиотензиновия рецептор неприлинин (АРНИ) в терапията на някои форми на сърдечна недостатъчност – това са част от промените в обновеното фармако-терапевтично ръководството по кардиология, което беше публикувано за обществено обсъждане през юни т. г.

След приключването на процедурата на базата на някои постъпили предложения бяха внесени промени и в окончателен вид то бе одобрено от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, а наредбата за приемането му бе обнародвана в „Държавен вестник“.

Ръководството отразява най-новите тенденции в диагностиката и лекарственото лечение на сърдечносъдовите заболявания и е структурирано в 12 раздела с общ обем близо 600 страници.

В началото на обществените консултации вносителите уточниха, че ръководството не разглежда в детайли немедикаментозното лечение на сърдечносъдовите заболявания, тъй като то е обект на други терапевтични подходи, които попадат в обсега на инвазивната кардиология и електрофизиологията.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply