НЗОК да поеме генетичните изследвания на пациенти с онкологични заболявания

д-р Теодор Замфиров

Здравната каса да поеме генетичните изследвания на пациентите с онкологични заболявания, особено на тези с рак на белия дроб. Така ще може да се определи индивидуално лечение им.  С помощта на тест онколозите могат да се ориентират какви съчетания от лекарства може да се приложат, за да се спре развитието на туморния процес. Стойността на такова изследване е 3 900 лева, информира за предаването „Рано в неделя“ доктор Теодор Замфиров. Той взе участие в 22-рата национална среща на фондация МОСТ, акцент в която беше превенцията, скрининга и лечението на редките и онкологични заболявания.

Общ преглед

Ракът е една от водещите причини за смърт в света и има способността да се зароди във всяка тъкан. Анализът на генетичната база на тумора е важен за идентифициране на пациенти, които биха могли да се повлияят положително от целеви терапии, както и за разработване на нови методи за лечение. Множество гени участват в причиняването на тумори или тяхната прогресия и много тумори носят разнообразие от варианти, засягащи тези гени и техните функции. Тези варианти може да включват генни мутации, като еднонуклеотидни варианти (SNV), многонуклеотидни варианти (MNV), инсерции или делеции, генни амплификации, генни сливания и сплайс варианти. Друга последица от мутациите на туморния ген e появата на неоантигени, които предизвикват специфични за тумора реакции на имунната система. Мутиралата форма на тумора може да бъде изразена чрез TMB и MSI, които са геномни подписи, свързани с проявата на туморни неоантигени.

 

TruSight Oncology Comprehensive тест – Изчерпателно геномно профилиране (Comprehensive genomic profiling, CGP)

TruSight Oncology Comprehensive е тест за секвениране от следващо поколение (NGS) за изчерпателно геномно профилиране (CGP), който широкоспектърно оценява геномните варианти в голям панел от свързани с рак гени, Анализът открива малки варианти в 517 гена, плюс генни амплификации, сливания и сплайс варианти. Анализът осигурява покритие на кодираща секвенция за всички гени с изключение на TERT, където е покрит само промоторният регион, и оценява TMB резултата и MSI статуса. Тези цели на анализа включват съдържание, цитирано от професионални организации, като European Society for Medical Oncology (Европейско дружество за медицинска онкология, ESMO) и други важни американски ръководства. Публикации на независими консорциуми и фармацевтични проучвания в напреднала фаза също са оказали влияние върху проекта на анализа TSO Comprehensive.

Тестът oбхваща клинично значими биомаркери в 28+ солидни тумори, включени в 64 клинични ръководства, 111 лекарствени препарата и 615+ клинични изпитвания, например генни фузии при гените NTRK1, NTRK2, and NTRK3.

Тестът идентифицира само варианти с доказателства за клинично значение (терапевтични, прогностични или диагностични) въз основа на информация в одобрени от EMA и FDA  лекарствени препарати, както и определя типа тумор на пациента по  ASCO Clinical наръчник.

Необходимост от реимбурсация

Молекулярното профилиране на тумори с помощта на големи ракови панели, базирани на секвениране от следващо поколение (NGS), предоставя терапевтични възможности, както и механистични прозрения за туморната биология, патогенеза и прогноза. Интегрирането на вземането на решения на геномно ниво в грижите за пациентите е от ключово значение за изпълнението на обещанието за персонализирана медицина. В много медицински центрове използването на NGS ракови панели за насочване на лечението вече не се счита за експериментално и е част от рутинната клинична практика. Геномните данни могат да помогнат при идентифицирането на целеви терапии и да информират за избора на пациенти за клинични изпитвания. Освен това, професионални клинични ръководства препоръчват молекулярно профилиране за насочване на подходящи клинични грижи. В допълнение, големи NGS панели се използват за откриване на туморен мутационен товар или микросателитна нестабилност, за да се предскаже отговорът на имунотерапията.

Разликата между високите проценти на клинично въздействащи резултати и липсата на реимбурсация подчертава необходимостта от по-широки политики за възстановяване на разходите, за да се приеме панелно тестване на NGS, което е от полза за пациентите в клиничната практика. Без подобрени насоки за политиката, несигурността на плащанията ще продължи да забавя прецизната медицина за рак и ще ограничи на кого могат да бъдат предложени молекулярни тестове.

Необходима е рутинна употреба на големи NGS панели, катоTruSight Oncology Comprehensive  за идентифициране на нарастващия брой, но често необичайни, приложими промени за насочване на терапията. Липсата на финансово покритие , дори и то частично възпрепятстват приемането на NGS в клиничната практика. По този начин пациенти, диагностицирани с високорисков рак, се лишават от възможност за панелно тестване и таргетно лечение, като част от техните клинични грижи.

Ограниченото покритие и ниската реимбурсация поставят бариери между пациент и лечение. Необходима е по-широка политика за реимбурсиране, за да се приеме т.н. Pan-cancer NGS тестване, което е от полза за пациентите в клиничната практика.

Източник: БНР

Leave a Reply