През 2022 г.: 4 нови лечебни заведения са сключили договор с НЗОК и на 4 договорът е прекратен

договор с НЗОК

 

Към 31 декември 2022 г. 372 лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ, са сключили договори с НЗОК. От тях 311 са лечебни заведения за болнична медицинска помощ и КОЦ (лечебни заведения с болничен стационар), 40 са лечебни заведения за СИМП и 21 – диализни центрове. Това става ясно от Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2022 г.

Основният дял от 52.2% или 194 лечебни заведения от общия брой болници са съсредоточени на територията на 5 РЗОК, а другите 178 са концентрирани в останалите 23 РЗОК.

За 2022 г. е сключен договор с 4 нови лечебни заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ – МЦ „Д-р Стайков“- Бургас; Специализирана болница за рехабилитация Света Елена 1″-Варна; „Диализен център Хипократ“ -Варна и МЦ „Д-р Никола Василиев“ – Кюстендил.

Нови дейности по клинични пътеки са договорени в 117 лечебни заведения, като в 80 от тях има изцяло нова дейност за РЗОК. Нови дейности по клинични процедури има в 3 лечебни заведения, като в 1 от тях има изцяло нова дейност за РЗОК. Нови дейности по амбулаторни процедури са договорени в 64 лечебни заведения, като в 34 от тях има изцяло нова дейност за РЗОК. За изпълнение на нови дейности в болничната медицинска помощ общо са сключени договори за изпълнение на медицинска дейност по 333 броя клинични пътеки, 4 броя клинични процедури и 114 амбулаторни процедури.

Най-много нови дейности са договорени в РЗОК София-град – 107 бр. клинични пътеки или 32,1%. от общо договорените дейности, следвана от РЗОК-Плевен -60 бр. клинични пътеки или 18% от общо договорените дейности, като 24 от тези клинични пътеки, както и 2 амбулаторни процедури  са договорени с МБАЛ „Сърце и Мозък“, а с УМБАЛ Св. Марина-Плевен са договорени нови дейности по 15 КП и 8 АПр. В РЗОК-Пловдив са договорени 41бр. клинични пътеки или 12,3% от общо договорените нови дейности.

За изминалата година напълно е прекратен договорът с 4 лечебни заведения. Това са МБАЛ-Варна поради неотчитане на дейност повече от три месеца;  СБАЛДБ „Д-р Лисичкова” – Варна с мотиви, че лечебното заведение не отговаря на специалните условия за необходими специалисти; МЦ „Д-р Стайков“, изпълняващо дейност по амбулаторна процедура 18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем“ – по собствени причини, и МБАЛББ Св. София поради преобразуване чрез вливане в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София.

За 2022 г. частично са прекратени договори за изпълнение на 233 клинични пътеки, 53 клинични процедури и 5 амбулаторни процедури на основание, че лечебните заведения са престанали да отговарят на общи и/или специални изисквания за договаряне на дейността. Някои от причините за прекратяване на договорите за изпълнение на дейност са сключени договори за срока на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19; настъпила обективна невъзможност за изпълнение на част от договора – частично – по отношение на съответните КП; липса на необходимия брой лекари със съответната специалност и/или допълнителна квалификация; неизпълнение на изискванията за необходима апаратура за изпълнение на КП и подадено заявление от страна на ЛЗ; ЛЗ не е представило отчети за извършена дейност повече от 3 последователни месеца; закриване на съществуваща структура – отделение.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply