Едва 40% от здравноосигурените са минали на профилактичен преглед през 2022 г.

профилактичен преглед

През 2022 г. отчетените профилактични прегледи на здравноосигурените лица над 18-годишна възраст са 2 344 883 броя, докато през 2021 г. те са били 2 094 247 броя. Това показват данните от Годишния отчет на дейността на НЗОК.

Средният брой на отчетените профилактични прегледи през 2022 г., при лицата над 18 години е 0,40 прегледа, при предвиден един преглед годишно. За същия период на 2021 г. стойността на показателя е била 0,35 прегледа на един човек. За разглеждания период в страната 40% от ЗОЛ над 18 години са се обърнали към ОПЛ за извършване на профилактичен преглед. С цел профилактика на социалнозначими заболявания при ЗОЛ над 18 години, общопрактикуващите лекари формират групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, като резултатите от профилактичния преглед се отразяват в „Карта за оценка на рискови фактори за развитие на заболяване“.

Броят на отчетените карти през 2022 г. е 2 220 638,което представлява ръст от 4,81% в сравнение с 2021 г. – 2 118 696. С рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания са 17 341здравноосигурени лица, а с много висок риск по SCORE – 1 704с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2 са 180 726а 3 612 лица са с много висок риск – над 20 т. по FINDRISK и стойности на гликиран хемоглобин, по-високи или равни на 5,5 ммол/1 до 6,5 ммол/1 включително.

В резултат на извършените профилактични прегледи през отчетния период са формирани и групи от лица с риск за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката -10 710 души; злокачествено новообразувание на млечната жлеза – 38 903 души; злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област – 17 811 души; злокачествено новообразувание на простатата – 714 души.

От Касата заявяват, че не може да се проследи пътят на пациентите, включени в рискови групи, понеже не се отбелязват или не се насочват към лекари-специалисти за по-нататъшно проследяване на риска. Консултацията със специалист е по преценка на  ОПЛ, с изключение на лица с висок риск от развитие на злокачествено новообразувание на простатата при мъже над 40 г.; злокачествено новообразувание на шийката на матката и при риск за развитие на захарен диабет тип 2 при стойности на гликирания хемоглобин по-високи или равни на 5.5 mmol/i до 6.5 mmol/1 вкл.

През 2022 г., в сравнение с 2021 г., броят на лицата, включени в регистър „Диспансерно наблюдение“ при ОПЛ намалява с 0,19% от 1 753 852за 2021 г. на 1 750 602за 2022 г. Средният брой на отчетените диспансерни прегледи на едно диспансеризирано лице пък се увеличава с 1,58% – от 2,42 прегледа през 2021 г. на 2,46 прегледа през 2022 г.

От Здравната каса подчертават, че отчетените от ОПЛ прегледи по диспансерно наблюдение са по-малко от договорените средно четири прегледа за календарна година. И през двата наблюдавани периода най-голям брой ЗОЛ са диспансеризирани при ОПЛ за „Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата“ – 467 812 диспансеризирани (2021 г.) и 482 537 диспансеризирани (2022 г.) – бележат ръст от 3,15%; „Болести на органите на кръвообращението“ – 1 686 615 диспансеризирани (2021 г.) и 1 680 742 диспансеризирани (2022 г.) -бележат спад от 0,35%.

Общопрактикуващите лекари са издали 8 662 502 броя „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ през 2022 г. Средно за страната от една практика за ПИМП са издадени 2 491 направления, а от един ОПЛ – 2 160.

От общо издадените направления през отчетния период, за остри състояния и хронични заболявания, неподлежащи на диспансерно наблюдение са издадени 7 290 897 медицински направления, което е близо 84% от общия брой и 1 300 236 за диспансерно интердисциплинарно наблюдение и избор (преизбор) на специалист, извършващ диспансерно наблюдение – 15% от общия брой.

В периода януари-декември 2022 г. ОПЛ на територията на страната са издали 858 156 бр. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“. Средно за страната от една практика за ПИМП са издадени 246 броя направления за ВСМД, а от един ОПЛ – 214. За същия период ОПЛ са издали 11 082 060 броя „Направление за медико-диагностична дейност“, като средно от една практика са издавани 3 187 направления, а от един ОПЛ – 2 764.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply