Нужно ли е да са платени здравните осигуровки при пациент с ТЕЛК 50%, за да се лекува?

платени здравните осигуровки

Дължат ли се здравни осигуровки за 5 години назад след издаването на ЕР на ТЕЛК 50% и над 50%? Тези пациенти, след издаването на ЕР на ТЕЛК, могат ли да се лекуват в МБАЛ или СБР, и кой заплаща престоя им в тези лечебни заведения?

Венета Ангелова, гр. София

За да бъде пациентът хоспитализиран за лечение по определена клинична пътека/Амбулаторна процедура, той следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права, независимо от заболяването, което има, и дали е с издадено решение от органите на ТЕЛК.

Съгласно чл.367 (6) от НРД 2020-2022 г. „Здравноосигурителният статус на пациенти с прекъснати и впоследствие възстановени здравноосигурителни права, се удостоверява с документ, издаден от Националната агенция за приходите (НАП) до датата на дехоспитализация по клинична пътека“.

Относно болничната помощ е въведено правилото, че пациентите с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ (чл.109, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В ЗЗО също е изрично посочено, че „неосигурените пациенти по този закон заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения, с изключение на предоставяните им медицински и други услуги по чл.82 от Закона за здравето.“

Пациентите с нередовен здравноосигурителен статус не могат да се възползват от безплатна здравна помощ от лечебно заведение, въз основа на финансиране от НЗОК, а ще следва да заплатят ползваната услуга.

Когато поради различни причини гражданите не са здравноосигурени, те имат право на гарантиран минимум от безплатен достъп да здравеопазване. Такива са случите, посочени в чл.82, ал.1 от Закона за здравето, сред които са осигуряване на медицинска помощ при спешни състояния, интензивно лечение, акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени и др.

В случай, че попадате в категорията на пациентите, определени като социално слаби, нямате доход и/или лично имущество, което да ви осигурява участие в здравноосигурителния процес, ви информираме, че съгласно чл.343, ал.1, т.3 от Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г., НЗОК урежда закупуването на дейностите за болнична медицинска помощ по реда на Постановление №17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на пациенти, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, съгласно Закона за бюджета на НЗОК. В тези случаи заплащането се извършва чрез целеви средства от Агенцията за социално подпомагане.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply