Изтича срокът за смяна на личния лекар

Днес е последният ден, в който може да бъде променен изборът на личния лекар, направен от здравноосигурените лица. Следващият период е от 1 до 31 декември.

Извън тези срокове смяната на общопрактикуващия (личния лекар) е възможна единствено при наличието на няколко хипотези. Това може да стане, когато лечебното заведение, в което е избран лекар, няма сключен договор с НЗОК; когато лицето е осъществило своя избор на личен лекар в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК, но впоследствие този договор е прекратен на някакво основание; когато лицето е осъществило своя избор на личен лекар, но впоследствие лечебното заведение, в което той работи, не сключи договор с НЗОК; при констатирана от НЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ; при промяна на настоящия адрес на здравноосигуреното лице.

Формулярът за избор на общопрактикуващ лекар може да бъде изтеглен от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика „За граждани“ – линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“. На гърба на формуляра има указания за попълването му.

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да бъде направена в рубриката „Електронни услуги“ – „Информация за договорени дейности“ – линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ – подлинк „Общопрактикуващи лекари“.

Здравноосигурените лица може да се обръщат и към РЗОК за информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Съществува възможност и чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК изборът на общопрактикуващ лекар да се прави и онлайн, ако здравноосигуреното лице има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за избор на личен лекар.

Leave a Reply