Въвеждат актуализирани терапевтични схеми при възпалителните чревни заболявания

възпалителните чревни заболявания

Промените са част от новото фармако-терапевтично ръководство по гастроентерология

 

Обнародвани са промените във фармако-терапевтичното ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания.

Поради бързото навлизане на нови лекарствени продукти и актуализиране на терапевтичните схеми при хроничните възпалителни заболявания на червата, се появи необходимост от промени в ръководството, които бяха приети и утвърдени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) след едномесечно обсъждане.

Новите моменти са свързани най-вече с въвеждането на последни поколения биологични средства от групите на TNF-алфа, JAK-киназни, антиинтегринови, анти IL12/23 и анти IL23 инхибитори, както и на критериите за избор на биологична терапия при улцерозен колит и болест на Крон.

В ръководството се припомня, че двете заболявания са с висока социална значимост , а сравнително рядко (в 10% – 15 % от случаите) възпалителният процес протича с характеристиките на двете заболявания. Етиологията им е неизвестна, поради което все още липсва етиологично лечение.

Тези заболявания дебютират предимно в детска и млада активна възраст и продължават през целия живот.

Заболяванията са хронични с прогресивно увреждане на гастроинтестиналния тракт, системни и извънчревни прояви и инвалидизиране. Протичат с различни по продължителност и тежест фази на активност, локални и системни усложнения, някои от които са животозастрашаващи. Рискът от развитие на колоректален карцином при двете заболявания и карцином на жлъчните пътища при улцерозен колит в комбинация с първичен склерозиращ холангит СХ) нараства прогресивно с продължителността на заболяването, а оперативните интервенции са чести, допълват експертите.

За България липсват точни епидемиологични данни за двете заболявания. По данни на НЗОК за годишния брой болни по заболявания, включени в Наредба № 38 за 2014 г., са отчетени 1101 ЗЗОЛ с БК и 2515 – с УК. В клиничната практика се наблюдава тенденция за нарастване честотата на болестта на Крон в млада възраст при относително запазена честота на улцерозния колит.

В ръководството са включени и раздели за лечението на специфични групи пациенти – такива, при които заболяванията се манифестират с извънчревни прояви, бременни жени, болни с прояви на паучит и възпаление на ректалния маншет, както и пациенти, при които в хода на лечението се е появила анемия.

С пълния текст на промените можете да се запознаете тук:

Източник: zdrave.net

Leave a Reply