Каква е процедурата за явяване пред ЛКК за удължаване на болничния лист?

удължаване на болничния лист

Здравейте, имам фрактура на китката, която пречи на работата ми. Понеже лекуващият лекар не ми издаде болничен, защото нямал секретарка, личният ми издаде 14-дневен болничен и каза, че мога да си го удължа, като се явя пред ЛКК. Каква е процедурата за явяване пред ЛКК в такъв случай?

 

Златка Михова, гр. Варна

По преценка на общопрактикуващия лекар или на специалист от извънболничната медицинска помощ за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на здравноосигурения „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК.

При насочване към ЛКК лекарят представя необходимата медицинска документация.

При подготовката за ЛКК пациентът се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6).

Националната здравноосигурителна каса публикува на своята официална интернет страница в рубрика „РЗОК“ списък на сформираните ЛКК, сключили договор с НЗОК на територията на съответната област и профила им.

Съгласно Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приети с Постановление на Министерския съвет, лекарските консултативни комисии (ЛКК) разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно.

В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл.45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК.

Изрично уточняваме, че всички въпроси, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове за временна неработоспособност са в правомощията на съответните регионални здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply