Каква сума отпуска Касата за закупуване на слухов апарат?

закупуване на слухов апарат

При условие че са издадени необходимите документи – протокол/решение за помощно средство и ако пациентът е одобрен за отпускане на парични средства за закупуване на слухов апарат, моля да поясните:

1. Какъв е размерът на паричната помощ, която се отпуска?

2. Има ли условие откъде трябва да е закупен слуховият апарат – от дружество, което има сключен договор с НЗОК или може и от друго място?

Георги Йорданов, гр. Русе

НЗОК не отпуска парична помощ, а заплаща/доплаща стойност на търговец за съответното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие (ПСПСМИ).

Утвърдените стойности за всички позиции по кодове на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия са публикувани на интернет-страницата на НЗОК – рубрика „Помощни средства“, подрубрика „Спецификации за ПСПСМИ и ремонтни дейности, секция „списък-спецификация за ПСПСМИ и ремонтни дейности“, файл: Списък-спецификация с групирани и определени конкретни ПСПСМИ за хора с увреждания“.

Актуализиран Списък на сключени договори с търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности за 28-те районни здравноосигурителни каси е публикуван в рубрика „Договаряне с търговци“ от дата 26.08.2022 година. Няма териториално ограничение откъде ще се закупи ПСПСМИ.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply