Смяната на личен лекар и местоживеене ще попречи ли за явяването на ТЕЛК?

явяването на ТЕЛК

Здравноосигурените имат право да изберат общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна.

Личният лекар, а за хората, които нямат такъв, лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец или издава Талон за медицинска експертиза (бл. МЗ-НЗОК №6) за изследвания и консултации със специалист, за нуждите на ТЕЛК.

Съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Приет с ПМС №83 от 26.04.2010 г., обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., изм., бр.5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., бр.41 от 31.05.2011 г., изм. и доп., бр.55 от 4.07.2014 г., изм., бр.96 от 2.12.2016 г., в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 27.07.2018 г., бр.84 от 25.10.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр.59 от 16.07.2021 г., в сила от 16.07.2021 г.): чл.33 (2): „Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията по чл.56, ал.1 в РКМЕ.

(3) Обстоятелството по ал.2, предложение първо, се доказва с документ за самоличност, а по ал.2, предложение второ – с удостоверение от общината.

(4) Изключение от ал.2 се допуска, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение.“

Изрично уточняваме, че Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва да получите от компетентната институция.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: zdrave.to

Leave a Reply