четвъртък, декември 7, 2023
HomeИнициативи и мероприятияМЗ потвърди горната граница за инвитро да е 43 години, написа и...

МЗ потвърди горната граница за инвитро да е 43 години, написа и мотиви

 

Министерството на здравеопазването потвърди, че горната възрастова граница за жените, които могат да бъдат одобрени за финансиране на дейностите по асистирана репродукция с публичен финансов ресурс, е до навършването на 43 години към датата на подаване на заявлението. Няма възрастови ограничения за дейности по асистирана репродукция, когато те не се заплащат със средства от Центъра за асистирана репродукция, с което се осигурява равнопоставеност в достъпа на медицински услуги на всички лица.

Това става ясно от мотивите към проекта на Правилника за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, публикуван за обществото обсъждане.

Причината за изменението е, че към настоящия момент пределната възраст за финансиране с публични средства е предмет на оспорване във Върховния административен съд. На този етап на съдебното производство според съда, при въвеждане на тази пределна възраст в Правилника, не са публикувани мотиви за съответното решение на министъра на здравеопазването, което е съществено нарушение на процедурата по издаване на правилника. Според съда приемането на точно посочената възраст би могло да е медицински обосновано, но липсата на каквито и да било мотиви преди издаването на правилника не дава възможност да се извърши контрол за законосъобразност, а на заинтересованите лица – да разберат защо министърът на здравеопазването предлага този подход, става ясно още от мотивите.

„За да поправим този обективен пропуск, независимо от степента на неговата същественост, предлагаме настоящия проект на правилник, който запазва принципа за пределна възраст от 43 години като критерий за финансиране с публични средства, но е придружен с подробни мотиви. В резултат от издаването на правилника при провеждане на тази процедура заинтересованите страни ще могат да си съставят мнение за аргументите на компетентния орган и да отправят своите предложения и становища, ако преценят за необходимо“, обясняват от МЗ.

От ведомството представят данни от официална американска статистика за 2015 г., базирана на повече от 200 000 цикли асистирана репродукция, които показват, че фертилността започва да намалява постепенно още след 30-ата година, намалява по-бързо между 35-ата и 40-ата година, като тази при 45-годишните жени е почти нула. Основната причина за този спад е намаляването както на количеството (броя), така и на качеството на яйцеклетките. Поради тази причина, успоредно с намаляването на фертилността с напредването на възрастта, нараства и рискът от аборт, който при жените на 25 – 30 години е ~ 10% от бременностите, а при жените на 40 – 44 г. е ~ 35%. Също така нараства и рискът от хромозомни аномалии на плода, който при жени на 20 години е около 1 на 500, а при жени на 45 години е 1 на 20 .

Последните публикувани данни на сайта на ЦАР, по горните критерии, в зависимост от възрастта на жените общо за страната за периода 2018 – 2020 г. показват, че след 39-годишна възраст на жената възможността за успех при прилагане на АРТ рязко намалява, като при критерия „относителен дял на родените деца“ той намалява повече от три пъти спрямо първата възрастова група (до 30 години).

В някои страни такава граница е определена, независимо от кого се финансират процедурите, което пък е обусловено от съществуващите рискове за здравето, майчината и неонаталната заболеваемост и смъртност, в зависимост от възрастта на жената.

Горната възрастова граница за жените, които имат право на публично финансиране за дейности по асистирана репродукция, е 40 години – Австрия, Германия, Испания, Естония, Португалия (40 г. за IVF и ICSI; 42 г. за изкуствено осеменяване), Словакия. По-ниска от тази възрастова граница е определена в Швеция – 39 г. По-висока възрастова граница е определена в Латвия – 41 г., Литва – 42 г., Хърватска – 42 г., Италия – 43 г., Люксембург – 43 г., Франция – 45 г., Кипър – 50 г., Унгария – 45 г. Само в 3 от посочените държави (Франция, Кипър и Унгария) възрастовата граница за жените е по-висока от 43 години, определена в нашето законодателство. „Следователно нашата страна, сравнена с горепосочените държави, се явява с относително по-висока степен на толерантност по отношение на възрастта на жената, до която може да ползва публичен финансов ресурс за финансиране на дейности по асистирана репродукции“, смятат от МЗ.

Възприетата възрастова граница е в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси, съгласно които публичните финанси се управляват при спазване на принципите на ефикасност (постигане на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации) и на ефективност (степента на постигане целите на бюджетните организации при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност). В тази връзка определянето на горна възрастова граница при жените, относно публичното финансиране на дейностите по асистирана репродукция чрез Центъра за асистирана репродукция, има за цел да допринесе за постигане едновременно на справедливо и медицински целесъобразно разходване на средствата, за да може чрез тях да се постигне максимално добър ефект. Предвид горния анализ не можем да считаме, че увеличаването на възрастовата граница при жените над 43 години, ще бъде в унисон с така формираната цел“, подчертават още от Министерството.

Пълния текст на проекта може да видите тук, а на мотивите към него – тук.

Източник: zdrave.net

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular