С 6,7% са се увеличили болничните през 2021 г. в сравнение с 2020 г.

болнични листове

За 2021 г. по 2 346 099 (2 197 866 за 2020 г.) болнични листове са изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност за 18 975 092 дни със среднодневен размер 42,03 лв. (39,034 лв. за 2020 г.). Спрямо 2020 г. се наблюдава увеличение с 6,7% (148 233 бр.) в броя на болничните листове с плащания за обезщетения за временна неработоспособност. Това става ясно от годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувано на интернет страницата на института.

През годината се отчита нарастване в броя на болничните листове поради карантина и поради нетрудови злополуки. За 2021 г. НОИ е изплатил парични обезщетения по близо 599,0 хил. болнични листове, издадени по свързани с COVID-19 диагнози, при заплатени от ДОО близо 304,0 хил. листа през 2020 г., което е показателно за по-голямата заболеваемост сред осигурените лица. През 2021 г. броят на платените работни дни се е увеличил с 8,0%, или с 1 410 740 дни спрямо 2020 г., което се дължи основно на увеличения с над 50 на сто брой на изплатените дни по болнични листове с причина гледане на болен член от семейството и карантина.

Изплатените обезщетения на мъже са 975 631 бр. (41,6%) за 8 257 009 дни със среднодневен размер 44,50 лв., който е с 10,8% по-висок от този на жените. Съществено по-висок е броят на обезщетенията за временна неработоспособност на жени – 1 370 468 (58,4%) за 10 718 083 дни със среднодневен размер 40,13 лв. Средният размер на обезщетенията за временна неработоспособност за 2021 г. е 339,95 лв. и нараства с 9,0% спрямо предходната година (311,94 лв. за 2020 г.). Разликата в средните размери на обезщетенията по пол е в полза на мъжете, като при тях средният размер на обезщетението е 376,58 лв. и е с 62,71 лв. по-висок от средния изплатен размер на жените – 313,87 лв.

Броят на лицата с изплатено поне едно парично обезщетение за временна неработоспособност или временно намалена работоспособност поради общо заболяване за 2021 г. е 1 256 076 души. Жените са 709 570 и заемат дял от 56,5%, а мъжете – 546 506 души или 43,5%. Спрямо 2020 г. броят на лицата с поне едно обезщетение е нараснал с 11,4% или със 128 970 души. Преобладаващият брой жени с обезщетения за временна неработоспособност се дължи на по-високия им брой при обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване и поради гледане на болен член от семейството и карантина.

Спрямо 2020 г. броят на жените с обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване е намалял с 2,5%, а броят на мъжете се е увеличил с 2,9%. Жените са 443 551, което е с 25,2% повече от броя на мъжете с този вид обезщетение – 354 262 души за 2021 г.

От общия брой жени – 709 570, получили обезщетение за временна неработоспособност, 32% или 228 002 са с обезщетение за гледане на болен член от семейството и карантина, докато при мъжете този показател е със значително по-ниска стойност – 139 120 мъже, или 25,4% от всички мъже с обезщетение за временна неработоспособност през 2021 г. Традиционно жените по-често ползват болнични за гледане на болни деца и членове на семейството и карантина, но броят на мъжете с този вид обезщетение през последните години нараства и през 2021 г. е с 66,4% по-висок спрямо броя им през 2020 г. Нарастване с 46,4% се наблюдава и при жените с този вид обезщетение. Това увеличение е съществено повлияно от ръста в броя на издадените болнични листове за карантина като пряка последица от пандемията от COVID-19.

През 2021 г. по 11 260 (при 11 308 за 2020 г.) болнични листове са изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест за 176 049 дни със среднодневен размер 50,63 лв. Средният размер на обезщетението за трудова злополука и професионална болест през 2021 г. е 791,55 лв., при 753,97 лв. за 2020 г. Общият брой на лицата с поне едно обезщетение за временна неработоспособност или временно намалена работоспособност поради трудова злополука и професионална болест през 2021 г. e 4 175. Преобладават мъжете, които са 2 577 с дял 61,7%. При тях по 7 357 болнични листове (при 7 268 за 2020 г.) са изплатени обезщетения за 118 002 дни със среден размер 808,43 лв. (780,63 лв. за 2020 г.). Броят на жените с обезщетение за трудова злополука и професионална болест е 1 598, като по 3 903 болнични листове (при 4 040 за 2020 г.) са изплатени обезщетения за 58 047 дни със среден размер 759,73 лв. (706,00 лв. за 2020 г.).

Източник: zdrave.net

Leave a Reply