Може ли и как да се прехвърлят здравните осигуровки от Англия в България?

здравните осигуровки

Здравейте, имам въпрос относно здравните осигуровки на майка ми. Година и половина работеше в Англия. Там си плащаше здравните осигуровки като самоосигуряващо се лице. Може ли и как да се прехвърлят в България? Каква е процедурата?

Виолета Йорданова, гр. Велико Търново

За да се признае завършен здравноосигурителен период на майка ви в Англия, трябва да бъде изискан по служебен път британски удостоверителен документ – формуляр S041. За целта е необходимо да попълните заявление по образец – „Заявление за служебен обмен на документи за завършени здравноосигурителни периоди съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 12(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“).

То е публикувано на интернет-страницата на НЗОК (www.nhif.bg) в рубрика „Международни въпроси“, подрубрика „Европейска интеграция“, линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от ЕС” (https://www.nhif.bg/page/191). Към заявлението се изисква да бъде приложена попълнена от майка ви анкета на английската осигурителна институция – HMRC (CA3916 application form) и изброените в нея документи.

Заявлението може да се подаде в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация във връзка с подаването на документите, съветваме ви да се обадите в ЦУ на НЗОК на тел. +359 2 965 9116 или в съответната РЗОК. Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет-страницата на НЗОК в меню „Контакти“.

Полученият формуляр S041 от Великобритания трябва да се представи в териториалната дирекция/офис на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният статус на вашата майка.

Leave a Reply