Какви услуги ми се полагат в стоматологията?

стоматология

рез 2022 г. бяха приети изменения за предоставяните дентални дейности. Затова ви моля да уточните какви манипулации се полагат по НЗОК на здравноосигурени над 18-годишна възраст в стоматологията? Остава ли възможността за безплатно протезиране, без ограничения във възрастта?

 

Златка Николова, гр. Кърджали

След влизането в сила на анекс/договор №РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022г.) за изменение и допълнение на Националния рамково договор за денталните дейности за 2020-2022 между НЗОК и БЗС, в пакета извънболнична дентална помощ през настоящата календарна година НЗОК заплаща частично следните дентални дейности за задължително осигурените (ЗОЛ) над 18-годишна възраст:

1. В първичната извънболнична дентална помощ:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж за съответната година, като доплащането от здравноосигуреното лице е 1,80 лв.

б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:

– обтурация с химичен композит или амалгама (пломба), като доплащането от пациента е 4,00 лв.

и/или

– екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка), за което доплащането от пациента е 4,00 лв.

2. В специализираната извънболнична дентална помощ:

а) специализиран обстоен преглед, като доплащането от здравноосигуреното лице е 1,80 лв.

б) инцизия в съединително-тъканни ложи, включително анестезия, а доплащането от пациента е 7,50 лв.

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или разрушен зъб, включително анестезия. Доплащането от пациента е 13,50 лв.

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“, като доплащането от пациента е 0,80 лв.

В пакета от дентални услуги са включени и две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени челюсти с цели зъбни протези (НЗОК заплаща 210 лв. за всяка от тях), в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години, независимо от възрастта на пациента.

Цената, която НЗОК заплаща обаче, не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката й. Извън регламентираното доплащане за дейности от бюджета на НЗОК, когато необходимото лечение не е включено в договорения пакет дентални дейности, както и ако ЗОЛ са получили полагащия им се обем дентални дейности или по време на лечебно-диагностичните дейности изрично предпочетат материали, средства или методики, невключени в посочения пакет, пациентите дължат заплащане по цени на лечебното заведение.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply