Дължа ли доплащане в аптеката при отпускане на инсулин?

отпускане на инсулин

Аз съм диабетик и ми е предписано лечение с инсулин Тужео. Моля да уточните дали дължа доплащане за този инсулин? Проблемът е, че от известно време започнаха да ми искат доплащане, първо по 2 лева, а сега – 15. Законно ли е това и на какво основание се иска това доплащане?

Стоян Димов, гр. Варна

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща лекарствени продукти за домашно лечение, които са включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Компетентният орган, който включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък (ПЛС), утвърждава и регистрира цените им, както и определя нивото им на заплащане (реимбурсиране), е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (Националният съвет), към министъра на здравеопазването. Всеки месец Националният съвет извършва актуализации в ПЛС, съгласно който НЗОК плаща лекарствени продукти за домашно лечение.

На всяко 1-во и 16-о число НЗОК задължително публикува на сайта си актуализирани списъци (в линк „Лекарства, медицински изделия и храни”, подлинк „Лекарствени продукти” – „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща“), за да могат пациентите да правят справки, както за включени лекарствени продукти в Списъка, за отпаднали такива, така и за промяната на цените им (която е към намаление или увеличение) към датата на проверката.

Търговецът на дребно (аптеката) отпуска лекарствения продукт на цена, не по-висока от утвърдената в Приложение №1 на ПЛС, а НЗОК има задължението да заплаща стойността, отбелязана в колона „Ниво на заплащане“ на ПЛС.

В колона „Търговец на едро” или „Търговец на дребно” е стойността на лекарствения продукт, в колона „Ниво на заплащане” е отбелязана стойността, която НЗОК заплаща, а разликата между тях е сумата, която пациентът трябва да заплати.

Конкретно лекарственият продукт Toujeo Solution for injection, 300 IU/ml-1.5 ml, принадлежи към международно непатентно наименование (INN) Insulin glargine и е с ниво на заплащане (стойност) 100,03 лв.

В Списъка с INN Insulin glargine са включени и други лекарствени продукти, които се заплащат от НЗОК за лечение на захарен диабет с ниво 100%.

Доплащането от пациента за лекарствения продукт Toujeo Solution for injection се налага в резултат на прилагане на вътрешно рефериране между лекарствените продукти в разглежданото INN.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply