НЗОК ще заплаща лечението на атопичен дерматит

НЗОК

Здравната каса ще заплаща извънболничното лечение на пациентите с тежък и средно тежък атопичен дерматит от 1 януари 2023 г. Това казват от НЗОК след запитване от БНР по повод информацията, че това лечение още не се заплаща, съобщена в подкаста „В центъра на системата“.

От НЗОК посочват, че с решение на Надзорния съвет от 27 май 2022 г. е допълнен „Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“ с диагноза „Други форми на атопичен дерматит“. Решението е обнародвано в Държавен вестник на 17 юни 2022 г.

От Касата поясняват, че за лечението на тежкия атопичен дерматит се прилагат различни групи лекарствени средства, като от тях в Позитивния лекарствен списък са включени три международни непатентни наименования: Methylprednisolone (глюкокортикостероиди); Ciclosporin и Methotrexate (имуносупресори за краткосрочни терапевтични курсове) и Dupilumab (биологична терапия за продължително поддържащо лечение).

НЗОК заплаща лекарствени продукти за домашно лечение,  които са включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) като в колони „Терапевтични показания“ и „МКБ“ се посочват се посочват показания в съответствие с кратката характеристика и МКБ кода, включен в списъка. За вече включени в ПЛС лекарствени продукти, добавянето на ново показание (Dupilumab) се извършва от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, след подаване на писмено заявление по образец от притежателя на разрешението за употреба и при спазване на изискванията за извършване на оценка на здравните технологии.

От Здравната каса уточняват, че очакван брой пациенти с тежък атопичен дерматит за 2023 г. са около 45 души, като очакван годишен ръст е от 35 нови болни. Максималните общи разходи за едногодишното лечение на тежкия атопичен дерматит се очаква да възлизат на около 1 200 000 лв. за всички предвидени болни за 2023 година.

През 2021 г.  за всички групи лекарствени продукти е заплатена сума за домашно лечение на 2294 здравноосигурени лица възлиза на 33 милиона лева.  За първите шест месеца на тази година реимбурсната сума е над 19 милиона лева.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply