Регламентират телемедицината и задълженията на пациента в Закона за здравето

телемедицината и задълженията на пациента

Законопроектът предвижда и създаване на Медицински съвет като консултативен орган

Регламентиране на телемедицината, създаване на Медицински съвет като консултативен орган и задължения за пациентите предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, предложен от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

„Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД на 33) цели да разреши няколко основни проблема, които не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото законодателство: да създаде законодателни мерки за осигуряване на приемственост и последователност в разработването и изпълнението на здравната политика; да отстрани непълнотите и противоречията в правната рамка, определяща задълженията на пациента и да създаде единна и ясна тяхна регламентация, като гаранция за защита на неговото здраве, както и да създаде правна рамка за използването на телекомуникационни технологии като среда за доставка на медицински услуги с определяне на адекватни гаранции за правата на пациента и качеството на медицинската помощ“, пише в мотивите към законопроекта.

Според Законопроекта пациентът е длъжен да предостави своевременно достъп на медицинските специалисти, провеждащи диагностиката/лечението, до цялата здравна информация, касаеща неговото здравословно състояние, когато потърси медицинска помощ, да спазва предписанията на изпълнителите на медицинска помощ във връзка с поддържане, запазване, укрепване и възстановяване на здравето му; да се явява на задължителен профилактичен преглед, контролен преглед, изследване или имунизация да спазва принципа на диспансеризация, по нормативно определеният ред. При наличие на заразна болест пък е длъжен да спазва мерките за задължителна изолация, изискванията за нейната диагностика, профилактика и контрол и да дава точна информация за контактните с него лица.

В проекта е записано още, че пациентът се задължава да не извършва действия, които биха уронили честта или достойнството на медицинските специалисти и да не разпространява неверни данни за тях или за проведените по отношение на него диагностични и лечебни процедури. Да не прилага заплахи или насилие по отношение на медицинските специалисти, както и да не влиза в лечебно заведение с оръжие, освен в случаите, когато оръжието се носи по служба.

Със Законопроекта се създава Медицински съвет, който ще е независим консултативен орган по въпросите на здравната политика и управлението на здравеопазването. Целта му е да осигурява приемственост в здравната политика на държавата; да изработва стратегически приоритети и да следи за тяхното спазване; да извършва независимо наблюдение и анализ на здравната политика на държавата с оглед поддържане на нейната устойчивост и постигане на високо качество на медицинската помощ; да анализира и определя текущи или предстоящи дефицити в националната система за здравеопазване и мерки за тяхното преодоляване; да обсъжда и дава препоръки по разработени национални здравни стратегии, национални здравни програми, концепции и др. стратегически документи и да следи за тяхното спазване; и да служи като постоянна институционална форма за диалог и за консултации по здравната политика между законодателна и изпълнителна власт, НЗОК, изпълнителите и потребителите на медицинска помощ.

Съветът се състои от членове и председател, с високи нравствени качества, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина или право или друго и придобита специалност по „икономика на здравеопазването“, с не по-малко от 10 години професионален опит в областта на здравеопазването. Мандатът на членовете на съвета е 5 години, като те ще бъдат излъчвани от парламентарно представените партии.

В нова глава „Телемедицина“ на законопроекта се уточнява, че диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности могат да бъдат предоставяни от разстояние, чрез медицински, информационни и комуникационни технологии. Дейностите се извършват след регистрация в ИАМН. Агенцията води регистър на физическите или юридически лица, които ще прилагат диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от разстояние и контролира прилагането им.  При установяване на нарушения, наказуеми по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ уведомява и изпраща жалбата на съответната районна колегия.

Пълния текст на законопроекта може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply