НЗОК вече ще отпуска помощни средства за хора с увреждания

хора с увреждания

От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Касата.

 

Какви са предимствата:

• Пестите време:

Посещавате ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, където ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията;

Получавате известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.

• Имате свободата да избирате:

Може да получите или да ремонтирате вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК.

Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)?

• Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;

• Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от вас лице;

• Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;

• Всяко одобрение ще съдържа данни за вас или за упълномощеното от вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;

• Вие или упълномощеното от вас лице ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;

Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т.е., навсякъде, където ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Трябва да знаете още:

Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.

Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.

Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.

Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.

Ако помощното ви средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт:

• Вие или упълномощено от вас лице трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец) до директора на РЗОК. Заявлението може да изпратите и с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор;

• Експертна комисия в РЗОК разглежда и одобрява заявленията;

• Директорът на РЗОК издава одобрение за предоставяне на ПСПСМИ или мотивиран отказ. Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка-спецификация с ПСПСМИ, който е публикуван на страницата на НЗОК;

• Търговците на дребно, които имат сключен договор с РЗОК, са задължени да предоставят ремонтни дейности на ПСПСМИ. За целта вие или упълномощено от вас лице, трябва да се идентифицирате пред избрания от вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за отпускане на ПСПСМИ. По зададени критерии търговецът отбелязва в специализирания софтуерен продукт предоставената ремонтна дейност.

Започнали и не приключили производства за предоставяне на ПСПСМИ и ремонтни дейности до 30 юни 2022 г.

Започналите и не приключили до 30 юни 2022 г. производства за предоставяне на ПСПСМИ, включително и плащанията им, се извършват при досегашния ред от АСП.

Ако към 1 юли 2022 г. имате издаден документ от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, който не определя ПСПСМИ, съобразно утвърдената спецификация, може да получите своето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие, след индивидуалното им определяне от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, като е необходимо да подадете електронно заявление.

Как хората с увреждания, получили пожизнени решения и протоколи/решения на ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, ще получават необходимите им помощни средства след 1 юли 2022 г.?

Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и попадате в един от следните случаи:

Ако имате издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди 1 юли 2022 г., следва да подадете в избрана от вас Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) заявление на хартия за отпускане на ПСПСМИ.

Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка.

В случай, че сте подали заявлението чрез лицензиран пощенски оператор, към него се прилага медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ.

При подаване на заявлението, лично от вас или от упълномощено лице, на място в РЗОК задължително се предоставя медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ.

Ако нямате специфицирано ПСПСМИ в медицинския документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, вие сам можете да изберете и да заявите ПСПСМИ от спецификация, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК, която ще ви бъде представена от служител на РЗОК.

Ако ви е издадено пожизнено решение от ТЕЛК/НЕЛК или решение/протокол на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК и вече сте подали заявление за отпускане на ПСПСМИ до АСП преди 1 юли 2022 г., то следва да бъде отпуснато от АСП по досегашния ред.

Ако имате издадено решение/протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след 1 юли 2022 г., следва да попълните лично или чрез упълномощено лице заявление за отпускане на ПСПСМИ на място, пред експертната лекарска комисия и заявлението ще бъде подадено чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК (по електронен път).

Заявления за отпускане на ПСПСМИ ще могат да се подават в РЗОК на хартия по изключение, при невъзможност за подаване чрез информационната база данни, поради технически причини. Заявления могат да се подават лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК, или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.

Всяко лице с увреждане или упълномощено лице има право да получи определените им с медицински документ ПСПСМИ по чл. 73, ал. 1 от ЗХУ в 6-месечен срок от определянето им.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: zdrave.to

Leave a Reply