Създават Национален съвет по психично здраве

психично здраве

Национален съвет по психично здраве ще бъде създаден като междуведомствен орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултации при изпълнението и мониторинга на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. Това предвижда проект за Постановление на Министерски съвет, публикуван на електронната страница на МЗ и Портала за обществени консултации strategy.bg.

Припомняме, стратегията бе разработена и утвърдена през 2021 г. и предвижда засилено междусекторно сътрудничество при формирането на политиките в областта на психичното здраве. Нейната цел бе да даде старт на реформа в психиатричната помощ у нас след критиката в доклада на Европейската психиатрична асоциация за психиатричната помощ в България за 2018 г., в които се посочваше че „българската система за психиатрично обслужване е „фрагментирана“, което води до липса на приемственост и в последна сметка – до нарушаване на човешките права по смисъла на конвенцията на ООН за защита на правата на човека“.

В проекта за постановление на Министерския съвет е описана структура на съвета, която включва представители на различни ведомства и организации. Предлага се председателят на Националния съвет да бъде представител на МЗ, а в състава му да бъдат включени също така представители на МТСП, МОН, МРРБ, МП, НЗОК, медицинските университети, БЛС, Българската психиатрична асоциация и национално представените организации за защита правата на пациентите.

Националният съвет ще има разнообразни задачи, като сред тях ще бъдат разработването на предложения за нормативни актове, планове, програми и други документи, изготвянето на експертни становища и оценка на напредъка и реализацията на целите на Националната стратегия за психично здраве. Съветът ще се събира поне веднъж годишно, а членовете му няма да получават допълнително възнаграждение за участието си в заседанията. Материално-техническите разходи, свързани с дейността на Националния съвет, ще се обезпечават от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Общият финансов ресурс за изпълнението на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България за целия период на действие (2021–2030г.) е предвиден в размер на 57 655 000 лв., като средствата от бюджета на МЗ са в общ размер на 2 655 000 лв. и са в рамките на утвърдените разходи за съответните години. Те ще бъдат планирани и отчитани по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Психиатрична помощ“ и ще бъдат предвидени в хода на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023–2025 г. Според предварителните разчети се предвижда част от дейностите по психично-здравната реформа да се осъществят със средства, осигурени по програми и механизми на Европейския съюз и по други международни програми и договори.

Проектът на постановлението е отворен за обществено обсъждане до 18 юни т. г., а с пълния му текст можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply