3,5 пъти са се увеличили разходите за лекарства в Онкологиите за десет години

увеличили разходите за лекарства

3,5 пъти са се увеличили разходите за медикаменти в Специализираните болници и центрове по онкология (СБЦО) за периода 2010-2020 г., показва Икономическият анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Република България на НЦОЗА.

В абсолютни стойности разхдите са се увеличили от 62 768 277 лв. през 2010 г., или 53% от общите разходи, на 219 626 499 лв. през 2020 г., или 72% от общите разходи на Онкологиите.

Разходите за персонал се увеличават от 32 575 730 през 2010 г. на 60 721 391 лв. през 2020 г. В процентно отношение обаче разходите за персонал намаляват – от 30.11% на 19.11%. Средният разход на един леглоден се е увеличил от 185.59 лв. през 2010 г. на 752.46 лв., а средният разход на преминал болен – от 927 на 2 940 лв.

Увеличили са се и приходите на СБЦО за периода. През 2010 г. те са били 120 172 737 лв., докато през 2020 г. вече са 307 216 041 лв. От 2019 г. обаче сериозно намаляват приходите от потребителски такси, като 2020 г. те са 72 567 лв. За сравнение през 2010 г. те са 327 756 лв., а през 2018 г. достигат 398 005 лв.

Разходите за медикаменти са се увеличили за периода и в Университетските и националните специализирани болници за активно лечение (УНСБАЛ) – от 59 693 065 лв. (40.89% от общите разходи) на 89 413 256 (57.78% от общите разходи. Трябва да се отбележи обаче, че през 2010 г. този вид лечебни заведения са били 13, а през 2020 г. – едва 8.

Увеличават се и разходите в абсолютна стойност, но намаляват като дял от общите разходи за персонал. През 2010 г. те са 51 547 666 лв. или 35%, а през 2020 г. – 50 510 194 лв. или 30%. Драстично е обаче намалението на дела на разходите за храна. Докато през 2010 г. по това перо са отделяни 1 960 909 лв. или 1.37%, през 2020 г. са отделени едва 487 021 лв. или 0.33%.

От анализа на НЦОЗА впечатление прави, че за разлика от повечето болници, Специализираните болници по Белодробни болести почти не са извършвали ремонтни дейности през последните десет години. Основен ремонт на дълготрайни материални активи е извършван само през 2011, 2012 и 2013 г., а през 2018 г. е показан ремонт за 715 лв.

Двойно в абсолютна стойност са се увеличили разходите за персонал в Белодробните болници. През 2010 г. те са били 2 400 954 (50.27%), а през 2020 г. – 4 850 149 лв. (62.63% от общите разходи). И при тях най-голямата оптимизация на разходите е при храната – от 6.61% през 2010 г. на 2.52% през 2020 г. Същевременно се е увеличил средният разход на един преминал болен, който през 2010 г. е бил 477 лв., а през 2020 г. – 1 292 лв. (през 2019 г. той е бил 734 лв.).

Разходите за медикаменти падат и при държавните психиатрични болници – от 7.30% през 2010 г., през 2020 г. те са едва – 2.91%. Същевременно разходите за един преминал пациент се увеличават като през 2010 г. те са били 1 363 лв., а през 2020 г. – 4 245 лв. през 2020 г. Разходът за медикаменти за един преминал болен пък се е увеличил от 99 лв. през 2010 г. на 124 лв. през 2020 г.

И тук се увеличават се разходите за персонал като дял от общите разходи – от 58.92% през 2010 г. на 74.39% през 2020 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply