НСИ: С 19.4% повече са починалите през 2021 г. в сравнение с 2020 г.

НСИ

През 2021 г. намалява броят на живородените деца, коефициентът на обща раждаемост остава непроменен; нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност и нараства детската смъртност. Това отчитат в окончателните си данни от НСИ за изминалата 2021 година. Припомняме, че предварителните данни на НЦОЗА показваха същото съотношение, но като конкретни числа живородените деца бяха 54 587, а починалите – 140 439 души.

По данните на НСИ през 2021 г. в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 408 деца, или с 0.7%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2021 г. е 8.5‰ и остава непроменен спрямо 2020 година. Броят на живородените момчета (30 073) е с 1 468 по-голям от този на живородените момичета (28 605), или на 1 000 живородени момчета се падат 951 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 43 692 и 14 986 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.7‰ в градовете и 8.1‰ в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.9‰, София (столица) – 10.0‰, и Пловдив – 9.3‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Кърджали – 6.4‰, и Смолян и Габрово – по 5.8‰.

Към 31.12.2021 г. броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) е 1 432 000, като спрямо предходната година намалява с 20 000., а спрямо 2011 г. – с 218 000.

Броят на децата, родени от майки под 18 години, нараства от 2 897 през 2020 г. на 3 015 през 2021 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години намаляват от 2320 през 2020 г. на 2 278 през 2021 година. Половината (49.4%) от ражданията през 2021 г. са първи за майката, 37.6% – втори, а 12.9% – трети и от по-висока поредност.

Средният брой живородени деца от една жена е 1.58, като нараства с 0.02 спрямо 2020 година. През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете остава непроменена спрямо 2020 г. – 27.5 години. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22.6 години за област Сливен до 30.5 години за област София (столица). Регистрирани са 1 004 случая на многоплодни раждания, което е с 39 случая по-малко отколкото през 2020 година. При 999 от случаите са родени по две деца, а при 5 – по три.

Данните на НСИ показват, че броят на починалите през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност – 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 19.4%.

Смъртността сред мъжете (23.2‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.2‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 078 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.3‰) отколкото в градовете (19.2‰). С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 32.3‰, Монтана – 30.8‰, и Кюстендил – 28.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 16.8‰.

Показателят за преждевременна смъртност през 2021 г. (20.3%) намалява спрямо предходната 2020 година (20.5%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 13.9% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 26.2%.

През 2021 г. в страната са починали 326 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност6 е 5.6‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, а през 2020 г. – 5.1‰. В регионален аспект през 2021 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Кюстендил – 1.3‰, Благоевград – 1.5‰, и София (столица) – 3.2‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (14.8‰), Видин (13.3‰) и Силистра (12.7‰).

Средната продължителност на предстоящия живот7 общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години и спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1.0 година. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот е с 2.4 години по-висока за населението в градовете (74.3 години) отколкото за населението в селата (71.9 години).

През 2021 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-6.8‰), Сливен (-9.0‰) и Варна (-9.2‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 25.7‰, следвана от областите Монтана – минус 23.1‰, и Габрово – минус 22.1‰.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply