Може ли да се извади удостоверение за временно заместване на ЕЗОК?

ЕЗОК

Как можем да получим удостоверение за временно заместване на ЕЗОК? Живеем в Германия и майка ми ни е на гости. Наложи се два дни да лежи в болницата за лечение на коронавирусна инфекция и ни искат този документ.

 

Нели Христова, гр. Велико Търново

Доколкото се разбира от предоставената от вас информация, майка ви не е разполагала с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) към момента на оказаната спешна и/или неотложна медицинска помощ при временен престой в Германия.

В този случай администрацията на съответното лечебно заведение или осигурителната институция в Германия могат да изискат по служебен път от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)/Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), чрез писмо или със съответен формуляр, изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (номер на факс на НЗОК: +359 2 965 9124; e-mail: [email protected]).

Срокът на валидност на удостоверението е за периода на необходимото лечение, но за не повече от два месеца. РЗОК или НЗОК следва да изпрати исканото удостоверение в лечебното заведение (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България.

Другата възможност е да се подаде чрез упълномощено лице заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Към заявлението трябва да се приложи медицинска документация от болницата, в която е посочена начална и крайна дата на лечението. Заявлението е публикувано на интернет-страницата на НЗОК – меню „За гражданите“ – линк „Издаване на ЕЗОК”. За повече информация във връзка с подаване на заявлението може да се обърнете и към съответната РЗОК.

Ако майка ви заплати за оказаната медицинска помощ, тогава има право да подаде до управителя на НЗОК заявление за възстановяване на разходи по реда на чл.25 от Регламент (ЕО) №987/2009 за извършени разходи за медицински услуги на територията на друга държава.

Заявлението, заедно с приложената към него изискуема документация, може да подадете в ЦУ на НЗОК (адрес: ул. „Кричим“ №1, гр. София, п.к. 1407), чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощата (предвид характера на съдържащата се в заявлението информация, препоръчваме при изпращане по пощата да бъде използвано препоръчано писмо с обратна разписка).

Информация за процедурата и необходимите документи, които трябва да се  приложат към заявлението, е публикувана на интернет-страницата на НЗОК в рубрика „Международно сътрудничество“ – линк „Европейска интеграция“ – подлинк „Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС”.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply