МЗ отговаря: Някои хепарини са в недостатъчни количества на пазара

хепарини

Във връзка с писмо на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България към Министерството на здравеопазването за спрени доставки на ваксините Ротарикс, както и от сигнали и запитвания на наши читатели за липса в аптечната мрежа на жизненоважните нискомолекулни хепарини за бременни жени, в. „Доктор“ се обърна с писмено запитване към Министерството на здравеопазването по горепосочените проблеми.

 

Попитахме здравното ведомство и за дългоочакваните доставки на медикаментите на „Мерк“ и „Пфайзер“, които се прилагат за лечение на Ковид-19.

Ето отговорите на повдигнатите въпроси, изпратени ни от пресцентъра на МЗ:

Въпрос:

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България алармираха, че дистрибуторът за доставка на една от ваксините (Ротарикс) е прекратил доставките на тази ваксина до общопрактикуващите лекари по Националната програма поради липсата на договор. Какви стъпки са предвидени за набавянето на тази жизненоважна ваксина от страна на Министерството на здравеопазването?

Отговор:

Фирмата, осигуряваща ваксината Ротарикс, е информирала Министерството на здравеопазването, че от началото на март е възстановила доставките й до общопрактикуващите лекари в страната след прекъсване от два месеца, поради липсата на нова национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити. С приемането на Закона за бюджета за настоящата година, проектът на програмата е изпратен за междуведомствено съгласуване. С новата програма ще се осигури прилагането на ротавирусни ваксини за всички деца, чиито родители са заявили желание за това.

Въпрос: 

Пациенти алармираха за липсата на друго жизненоважно лекарство. Бъдещи майки имат нужда от терапия с нискомолекулни хепарини. Кога се предвижда този вид медикаменти да бъдат набавени в аптечната мрежа?

Отговор:

В Министерството на здравеопазването постъпиха писма от притежателя на разрешението за употреба, във връзка с временно преустановяване на продажбите по производствени причини (ограничен производствен капацитет на производителя) и забавяне на планираните доставки на следните лекарствени продукти от групата на нискомолекулните хепарини – (INN Nadroparin: Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml – 0,6 ml x 10 и Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml – 0,4 ml х 10).

По информация на притежателя на разрешението за употреба, в средата на февруари 2022 г. са внесени количества от лекарствените продукти, които биха задоволили потребностите на пазара за период до 2 месеца.

За следните лекарствени продукти, принадлежащи към INN Enoxaparin: Clexane Solution for injection 60 mg/0.6 ml (6000 IU) х 6 и Clexane Solution for injection 100 mg/ml – 0.4 ml (4000 IU) х 6, се извършват регулярни доставки, но в количества недостатъчни да задоволят повишените нужди на пазара.

По отношение снабдяването с други лекарствени продукти от групата антитромботични средства, към момента на пазара се извършват регулярни доставки на препарати, принадлежащи към INN Fondaparinux: Arixtra Solution for injection 2,5 mg/ 0,5 ml x 10 pre-filled syringes и Arixtra Solution for injection 7,5 mg/0,6 ml х 10 pre-filled syringe (glass) with an automatic safety system, които са възможна терапевтична алтернатива при някои състояния, налагащи профилактика на венозна тромбемболия.

Министерството на здравеопазването продължава да търси възможности за осъществяване на допълнителен внос на антитромботични средства по реда на Наредба №10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти… Към момента в Министерството на здравеопазването се осъществява процедура, която ще даде възможност за внос на такива продукти за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ.

Въпрос:

България получи ли първите количества от медикаментите на „Мерк“ и „Пфайзер“ за терапевтично лечение на Ковид-19?

Отговор:

Министерството на здравеопазването е сключило двустранен договор по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на лекарствения продукт за перорална противовирусна терапия с международно непатентно наименование Molnupiravir и търговско наименование Lagevrio (Molnupiravir) – с притежател на разрешението за употреба „Мерк“ за осигуряване на до 20 000 терапевтични курса. Предвидено е договорът да влезе в сила и доставката на лекарствения продукт да се осъществи, след като същият получи разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата. Лекарственият продукт все още не е получил разрешение за употреба, с оглед на което не са настъпили обстоятелствата за влизане в сила на договора, респективно за доставката на продукта на територията на страната.

За осигуряване на лекарствен продукт Paxlovid (PF07321332; Ritonavir) – с притежател на разрешението за употреба „Пфайзер“, са предприети действия за стартиране на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за сключване на двустранен договор за доставката му, като към момента процедурата е на ниво предоставяне на документи от притежателя на разрешението за употреба към Министерството на здравеопазването. Веднага след провеждане на процедурата и спазване на законоустановените срокове, продуктът ще бъде на разположение за лечение на пациентите в страната.

Въпрос:

Гореспоменатите лекарствени продукти ще бъдат ли реимбурсирани от НЗОК и от кои медицински специалисти ще бъдат изписвани?

Отговор:

Лекарствените продукти, осигурявани за специфично лечение на COVID-19, се предписват от лекари, имащи право да упражняват професията в страната, като предвид това, че са в таблетна форма, предписването им следва да се осъществява от лекарите, работещи в доболничната медицинска помощ, като към момента се анализират всички възможни механизми за най-рационалното разпределение на лекарствените продукти до крайните потребители.

Лекарствените продукти се осигуряват със средства от държавния бюджет, на основание чл. 263 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и са безплатни за гражданите. Разпоредбата предвижда, че със средства от държавния бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, могат да се заплащат лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в списъка по чл.262, ал.1 от ЗЛПХМ (Позитивния лекарствен списък), необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти, или ядрена радиация.

Въпрос:

На коя група пациенти и в кой етап от заболяването ще бъдат прилагани съответните медикаменти? В каква степен се очаква този вид терапевтично лечение да окаже влияние върху разпространението на коронавирусната инфекция и тежестта при протичането й?

Отговор:

Терапевтичните показания на Paxlovid включват лечение на COVID-19 при възрастни, които не се нуждаят от допълнителен кислород и които са с повишен риск от прогресия до тежка форма на COVID-19.

Приложението на Molnupiravir се фокусира в началните стадии на заболяването при нехоспитализирани пациенти, с положителен резултат за COVID-19, придружаващи хронични заболявания, които са с висок риск от усложняване на заболяването, като се очаква да се намали необходимостта от хоспитализация и леталният изход от COVID-19 при тази група пациенти.

Приложението на лекарствените продукти следва да се осъществява,  съгласно терапевтичните им показания, одобрени при разрешаването им за употреба. Преценката за вида на прилаганата терапия е изцяло в компетенциите на лекуващите специалисти и в съответствие с индивидуалното състояние на пациентите, в това число и техните съпътстващи заболявания.

Деляна УЗУНОВА

Източник: zdrave.to

Leave a Reply