Омбудсманът предлага пенсионерите да плащат разсрочено дължими здравни вноски

Здравни вноски на пенсионерите

Омбудсманът Диана Ковачева предлага да се регламентира механизъм чрез разсрочено плащане, за погасяване на дължими вноски за минали периоди от лица, на които е отпусната пенсия. Това става ясно от Годишния доклад за дейността на омбудсмана за 2021 г., представен в парламентарната здравна комисия.

Причината са жалби от граждани, придобили право на пенсия – както за инвалидност, така и за осигурителен стаж и възраст, които обръщат внимание, че въпреки че вече са осигурявани здравно от държавата, не могат да ползват медицинска помощ, от която се нуждаят, поради наличие на дължими суми за здравно осигуряване за минали периоди.

Гражданите се оплакват още, че с внесени от тях суми за здравно осигуряване са погасени вземания за минали периоди и в тази връзка изразяват недоволство от реда за внасяне на здравноосигурителни вноски и необходимостта от попълване и подаване на няколко документа и изразяват очакване внесените от тях суми да се насочват към погасяване на дължимите вноски за периодите, посочени от тях в платежното нареждане/вносната бележка. Според омбудсманът процедурата за погасяване на дължими вноски за здравно осигуряване за минали периоди затруднява много граждани, които същевременно не получават информация и съдействие от служителите в банките и на Националната агенция за приходите (НАП).

Помощ от омбудсмана са потърсили и граждани с прекъснати здравноосигурителни права, които се нуждаят от медицинска помощ, защото не не разполагат с необходимите средства да погасят дължимите суми за последните 60 месеца. Съдействие търсят и трайно безработни здравнонеосигурени лица граждани.

Според омбудсмана анализът на жалбите и сигналите, а също на нормативната уредба показа, че предоставяните медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и възможността за провеждане на болнично лечение на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, не покриват изцяло потребностите на тези хора от медицинско обслужване.

Силно обезпокоително е, че липсата на средства препятства граждани, при които са налице заболявания и увреждания, да подготвят медицинските си документи, необходими за първично освидетелстване от ТЕЛК, вследствие на което те не могат да получат съответстваща на състоянието им оценка и да ползват произтичащите от нея социални права.

Друг сериозен проблем, според Ковачева, на който трябва да бъде намерено решение, е този с липсата на наблюдение по време на бременността и непровеждане навреме на необходимите скринингови изследвания на плода при здравнонеосигурените жени, което създава сериозен риск за здравето и живота както на майката, така и на детето.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply