Разширяват пакета профилактични дейности

профилактични дейности

Целта е подобряване на извънболничната помощ и улесняване на ранната диагностика на заболяванията

Нови дейности и допълнителни видове изследвания ще бъдат включени в пакетите за профилактика в рамките на задължителното здравно осигуряване. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Предложенията се отнасят за деца, бременни жени и хора над 18 годишна възраст, както и за някои специфични групи като лица в риск от злокачествено новообразувание.

За децата от 7 до 18 години се въвеждат медико-диагностични изследвания в рамките на профилактичните прегледи

Вносителите подчертават, че до момента те не са били включени в обхвата на тези прегледи.

Предложението е при децата на 7, на 10, на 13 и на 16-годишна възраст да се провежда изследване на кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително изследване и на кръвна захар и холестерол. Целта е да бъдат създадени възможности за ранно откриване на евентуални отклонения в здравословното състояние, възникнали в тази възраст, което да даде възможност и за навременното им лечение.

При бременните жени се въвеждат допълнителни ехографски прегледи

в рамките на профилактичните прегледи. Предлага се за периода на бременността към провежданите досега 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още 2 такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология, с оглед на провеждания през време на бременността биохимичен скрининг. Също така бременните вече ще бъдат изследвани за хепатит С.

За възрастовата група над 18 години също ще бъдат добавени нови профилактични медико-диагностични изследвания. През 5 години ще бъде провеждано изследване на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина. С въвеждането на тези изследвания в рамките на профилактичните прегледи се цели ранно установяване на евентуални здравословни проблеми, включително и такива на черния дроб и отделителната система, се казва в мотивите на вносителите.

При жените на възраст от 30 до 50 годишна възраст се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези,

като това дава възможност да бъдат установени изменения в ранен стадий, което е предпоставка за ранно диагностициране на злокачествени заболявания на млечната жлеза.

Част от промените са насочени и към хората, при които при профилактичен преглед са установени рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област – с анамнеза за аденом, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия. При тях вече ще се изследване и фекален калпротектин. Вносителите са на мнение, че това ще подобри диагностичните възможности и ще улесни ранното насочване към съответен специалист.

С предложения проект се добавя и възможност за провеждане на 

допълнително изследване на пациентите с установена диагноза „Синдром на Търнър“

При лицата над 18 години с това заболяване в рамките на диспансерното им наблюдение при специалист ще се включва провеждането на остеодензитометрия, с оглед подобряване на диагностиката на костните изменения, настъпили в резултат на заболяването.

„С това предложените промени са в унисон с поставените цели в редица стратегически документи в областта на здравеопазването, както и в подписаното коалиционно Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г.“, се посочва още в мотивите на вносителите. Според тях промените ще доведат до подобряване на извънболничната медицинска помощ и по-ранно откриване на заболявания в съответните възрастови групи.

С предложения проект се предвижда и допълнение на Наредбата за определяне на пакета от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Според вносителите причините за разработване на предложените допълнения в тази наредба са свързани с необходимостта от отразяване в пакета дейности на НЗОК включването на

нов вид изследване, свързано с диагностиката на заболявания на стомашно-чревния тракт

„В извънболничната медицинска помощ има необходимост от провеждане на специализирано изследване за качествена и навременна диагностика на редица заболявания. При заболяванията на долния гастроинтестинален тракт често пациентите се нуждаят от провеждане на изследване за фекален калпротектин, което на настоящия етап не е включено в пакета на НЗОК. Това изследване е от особено значение при пациенти както с рискови фактори за развитие на рак на ректосигмоидалната област, така и за пациенти с болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия, тъй като се използва за триаж на пациентите с коремни симптоми, които се нуждаят от инвазивно изследване; установяване степента на активност на възпалително чревно заболяване и степента на възстановяване на лигавицата след лечение (и проследяване ефекта от лечението); оценка на риска от рецидив при пациенти с възпалителни чревни заболявания. Това налага добавянето му в пакета медико-диагностични дейности по медицинската специалност „Клинична лаборатория“, става ясно от мотивите към предложението.

Проектът е публикуван на електронната страница на МЗ и в портала за обществени консултации strategy.bg, а срокът за предложения е до 29.03.2022 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply