МЗ публикува целите си за 2022 г.

Министерство на здравеопазването

МЗ публикува целите си за 2022 г. със срокове, дейности и индикатори за изпълнение. Като едно от главните си цели, Министерството отбелязва устойчивото финансиране на медицинските дейности, извън обхвата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Това означава осигуряване на устойчива спешна медицинска помощ, психиатрична помощ, лечение на болни с туберкулоза и други медицински дейности, извън обхвата на ЗЗО. Срокът на тази цел февруари  2022 г. и тя е отбелязана като реализирана с публикуването на измененията в Наредба 3, с които се увеличават цените на част от субсидираните дейности. Индикаторът за изпълнение пък ще са изготвените отчети за изпълнени дейности и изплатени субсидии.

В целта „устойчиво финансиране“ е записано още, че от МЗ ще изготвят независимо и обективно оценяване на състоянието на системите за финансово управление и контрол в системата на здравеопазването. Това включва анализ на докладите и въпросниците за самооценка на структурните звена в МЗ, второстепенните бюджетни разпоредители и лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала. Стратегическият документ, на базата на който ще се бъде изготвян анализа, е Закона за финансовото управление и контрол (СФУК) в публичния сектор, а индикаторът за изпълнение – доклад за състоянието на СФУК в системата на здравеопазването за 2022 г. и приет от Министерство на финансите. Срокът на тази цел е март 2022 г.

По отношение на Спешната медицинска помощ от МЗ са заложили

подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата за Спешна медицинска помощ

и повишаване на качеството и достъпа до здравеопазване на базата на „Концепция за развитие на системата на спешна медицинска помощ в България 2014-2020“. Индикаторът за текщо изпълнение показва, че са закупети 358 линейки и са обявени са конкурси за избор на изпълнител за строителство, авторски и строителен надзор на обектите на системата за Спешна медицинска помощ.      А според индикатора за целево състояние е изпълнена доставка на 400 линейки, съгласно графика по договор. Изпълнени са строително-монтажни дейности обектите на системата за спешна медицинска помощ.

Във връзка с повишаването на рофесионална компетентност на новопостъпващи и работещи в системата на Спешната медицинска помощ в документа е посочено, че през 2021 г. обучение са преминали 1 267 служители, а е нужно те да са минимум 2 000 работещи в системата.

По отношение на осигуряването на условия за предоставяне на спешна медицинска помощ чрез въздушен медицински транспорт (НЕМS) от МЗ заявяват, че срокът на изплнение е януари-декември 2022 г., като в този период трябва да бъдат създадени условия за предоставяне на спешна медицинска помощ в оптимални срокове в зависимост от спешното състояние и да бъде сключен договор за доставка на летателен апарат.

Ще бъде направен нов анализ и

оценка на необходимостта от актуализация на Националната здравна карта,

която ще включва определяне и планиране на териториален принцип на потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и ефективно управление на публичните финансови ресурси в сектор „Здравеопазване“. Информацията ще включва данни по здравно-демографски показатели, заболеваемост, капацитет и използваемост на структурите в извънболничната и болничната помощ. Очакваният резултат е адаптиране на структурата на здравната мрежа към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги. Все още не са стартирали процедурите по събиране на първичната база данни, но е изготвен анализ относно необходимостта от актуализация на Националната здравна карта.

Предстои и да бъдат разработени медицински стандарти по 5 медицински клинични специалности, за които няма утвърдени такива.

За да осигури достатъчни и квалифицирани човешки ресурси в здравеопазването и подобрени условия за обучение и работа, от МЗ ще изготвят анализ на данните за специалистите в здравеопазването по области, за възможностите на лечебните заведения да обучават специализанти, заявения интерес от кандидати за специализация и за броя на специализантите по специалности. Обобщаването на информацията, получена от висшите училища за предложенията им за места, финансирани от държавата и изготвянето на две заповеди за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата е определено за периодите януари, юни-август и ноември-декември 2022 г.

МЗ си е поставило като задача да идентифицира причините за нарушаване правата на пациентите и да предложи мерки за тяхното отстраняване. За целта

ще бъде направен анализ на информацията от жалбите,

сигналите и срещи с пациентски организации, касаещи правата на пациентите;  оценка на факторите, обуславящи нарушаване правата на пациентите; определяне и предлагане на мерки, които да неутрализират причините за нарушаване правата на пациентите в периода януари-декември  2022 г. Очакваният резултат е подобрен достъп на населението до качествено и навременно здравно обслужване.

В сферата на Общественото здраве Министерството цели ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на паразитните болести. Това включва организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации; прилагане на противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в страната през периода януари-декември 2022 г; осигуряване на необходимите количества и видове ваксини; постигане и поддържане на висок имунизационен обхват; постигане на висок обхват с ваксини срещу COVID-19 на лица със заявено желание. До момента са осигурени ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар и 30% резерв на количества ваксини за провеждане на имунизации при деца до 6 годишна възраст. Постигнато е имунизационно покритие с основни имунизации 93%. Осигурени са ваксини за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.

От МЗ допълват, че са регистрирани ограничени взривове от ваксинопредотвратими заболявания, както и че е ограничено разпространението на COVID-19, отчетено чрез трайна тенденция за намаляване на заболяемостта и смъртността от заболяването. Своевременно се осигуряват на необходимите количества и видове ваксини и недопускане прекъсване на имунизационния процес, както и на ваксини срещу COVID-19 за всички желаещи лица.

Резултатът, който се очаква е

имунизационен обхват с основни имунизации минимум 93%;

недопускане внос и разпространение на заразни и паразитни болести, представляващи опасност за общественото здраве. Отчетена тенденция на намаляване на заболяемостта и смъртността от COVID-19 на национално и на регионално ниво.Планирано е да бъде повишена ефективността на държавния здравен контрол като форма на първична профилактика и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, и факторите на жизнената среда.

Намаляването на честота на хроничните незаразни ще се случи, според МЗ, с ранното откриване на социално значими  заболявания, Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г и провеждане на скринингови прегледи и изследвания през януари -декември 2022 г.

В лекарствената политика МЗ ще цели намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани за медицински цели; ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества и намаляване търсенето на наркотични вещества – контрол на дейностите с наркотични вещества. Ще бъде проведена проведена Национална конференция по проблемите на превенция употребата на наркотични вещества и семинар с инспекторите по наркотични вещества от 28 РЗИ.

Всички цели на Министерството може да видите тук. 

Източник: zdrave.net

Leave a Reply