Реимбурсира ли се закупуването на кислороден концентратор?

кислороден концентратор

Майка ми страда от заболяването ХОББ и е на кислородна терапия от години. Лекуващият лекар препоръча да се закупи кислороден концентратор, тъй като нуждата й от такъв тип терапия расте. Въпросният апарат поема ли се от НЗОК?

Венета Минчева, гр. Павликени

Медицинските изделия за кислородотерапия, конкретно кислородният концентратор, са включени  за реимбурсация в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020 г.) в сила от 01 юли 2021 г. Но, НЗОК заплаща за мeдицински изделия за кислородотерапия на основание чл.14, ал.5 от Наредба 10/2009 г. не по-рано от шест месеца от влизане в сила на горепосочения списък при наличието на следните условия: утвърдени указания по предписването и отпускането им; утвърдени медицински критерии; сключен договор с производител/търговец на едро, както и при спазване на ограниченията на чл. 21, ал. 5 от Наредбата по чл. 30а от Закона за медицинските изделия – наличие на бюджетни средства за здравноосигурителни плащания за медицински изделия в резултат на реализиран по-малък разход за НЗОК.

На този етап НЗОК  няма сключен договор с производител/търговец на едро за посоченото изделие, тъй като не са изпълнени горепосочените условия.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply