Трябва ли социално слаб да плати за престоя си в болница?

социално слаб да плати за престоя си в болница

Мой близък е приет в болница по спешност с тежко измръзване. Той не е здравноосигурен, защото работи за частник, който не внася осигуровките му. Настанен в болница – без доходи, дом и средства. Ще трябва ли да заплати за престоя си в болницата или държавата ще поеме заплащането? Социален работник се е свързал с пострадалия. Дали е възможно той да помогне този човек да бъде приведен в дом, след изписването му от болницата?

Ангел Величков, гр. Павликени

В общия случай здравноосигурителният статус на хора с прекъснати и впоследствие възстановени здравноосигурителни права се удостоверява с документ, издаден от НАП до датата на дехоспитализацията по клинична пътека.

В случай, че попада в категорията на социално слабите (което следва да се удостовери след представянето в болницата на документ от Агенцията за социално подпомагане), пациентът може да ползва пълен обем медицинска помощ, за което НЗОК ще заплати на болницата, а средствата за неговото лечение ще бъдат преведени от Агенцията за социално подпомагане.

НЗОК урежда купуването на дейностите за болнична медицинска помощ по реда на Постановление №17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за изразходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на хора, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

Другият въпрос е от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply