Лекарските комисии разрешават непрекъснат отпуск по болест до 180 дни

отпуск по болест

Въпрос: Кога болничният лист се обозначава като „първичен“ и кога като „продължение“?

 

Отговор: В указанията за попълване на болничния лист към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им е записано, че първият болничен лист при всяко ново излизане в отпуск поради временна неработоспособност се обозначава, като „Първичен“, а следващите за непосредствено продължаване на временната неработоспособност – като „Продължение“.

Когато непосредственото продължаване на временната неработоспособност се обуславя от заболяване, което не е свързано с предходното, за което дотогава е получаван отпуск по болест, издаденият болничен лист за новото заболяване се обозначава като „Първичен“.

Въпрос: Колко дни временна неработоспособност има право да издава лекуващият лекар?

Отговор: Съгласно чл.13 от Наредбата за медицинската експертиза, болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурения еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 календарни дни непрекъснато, за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с прекъсване в рамките на една година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност, поради карантина (причина за неработоспособност с код 12).

След изтичането на отпуска от 14 дни без прекъсване или 40 дни с прекъсване в една календарна година, лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност, насочва осигурения към ЛКК за издаване на болничен лист.

Допустимо е издаване на болничен лист за временна неработоспособност еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина за повече от 14 дни непрекъснато при следните случаи:

• При издаване на болнични листове с причина 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 18, 20 и 25 (бацило/паразитоносителство, карантина, бременност, майчинство, трудоустрояване, придружаване на дете до 3-год. възраст в болнично заведение).

• При издаване на болнични листове само с режим болничен и с код на причината, различен от 26 и 27 (придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст, придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст).

• При издаване на болнични листове с код на причина 26 едновременно с бележка „За гледане на дете под карантина“ или с бележка „Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от ръководителя на лечебното заведение“.

• При издаване на болнични листове с код на причина 27 едновременно с бележка „Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от ръководителя на лечебното заведение“.

В 40 календарни дни отпуск поради временна неработоспособност, разрешени на осигурения с прекъсване в календарната година, не се включват дните по еднолично издадени болнични листове:

• С причина 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 18, 20 (бацило/паразитоносителство, карантина, бременност, майчинство, трудоустрояване);

• Само за режим болничен с код на причината, различен от 26 и 27.

Обръщаме внимание, че дните по болничните листове, издадени за гледане на болен член от семейството, както и дните за гледане на здраво дете, посещаващо детско заведение поставено под карантина,  независимо от мястото, където то се провежда (в дома или в лечебно заведение за болнична помощ), се включват в посочените 40 дни.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply