Болничен за минало време без преглед на пациента не се издава

Болничен лист

• Въпрос: Кога се издава болничният лист?

 

Отговор: Болничният лист се издава в деня, в който се установи временна неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на временната неработоспособност е по-късна от тази на издаването му, т.е. не се допуска предварително издаване на болничен лист.

Изключения се допускат за следните случаи:

• Когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който човекът е бил на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът за временна неработоспособност започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен;

• Когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът за временна неработоспособност започва задължително от деня, в който пациентът е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен.

• Въпрос: Как се издава болничен лист за трудова злополука?

Отговор: При злополука лекуващият лекар/специалистът по дентална медицина определя вида й – трудова или не, според данните от анамнезата и неговите лични констатации, като задължително вписва в амбулаторния лист часа, мястото и обстоятелствата на злополуката.

При съмнения за трудова злополука на ред „Бележки“ в болничния лист се вписва бележка с текст: „За доказване с разпореждане на ТП на НОИ“, а при съмнение за професионална болест – „За доказване с експертно решение на ТЕЛК“.

• Въпрос: Колко болнични листове следва да се издадат на човек, който работи при различни работодатели?

Отговор: На осигурените хора, които работят при повече от един работодател/осигурител, се издава повече от един екземпляр на болничния лист за представяне пред всеки от тях.

Важно е да се знае, че данните във всички екземпляри на болничния лист трябва да са едни и същи. Когато болничните листове са издадени от ЛКК, екземплярите се извеждат под един и същ номер в Книгата за решенията на ЛКК.

На ред „Бележки“ в болничния лист се вписва бележка с текст: „Болничният лист се издава за повече от един работодател/осигурител“ и се вписва и броят на работодателите/осигурителите, за които е издаден.

Когато осигуреният работи при един работодател/осигурител по повече от едно правоотношение/основание, за осигуряване се издава само един болничен лист.

• Въпрос: Може ли да се издаде болничен лист за минало време?

Отговор: Болничен лист за минало време, без предварителен преглед на болния, не се издава. Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато при прегледа обективната находка, отразяваща естеството и стадия на даденото заболяване, доказва, че пациентът е боледувал и е бил в състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могъл да бъде извършен.

В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед задължително подробно се мотивират в амбулаторния лист и се отбелязват в графа „Бележки“ на болничния лист. За хора, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни. При издаване на болничния лист денят на прегледа се включва в посочените два, съответно 10 дни.

Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и амбулаторния лист се прецени, че пациентът през това време е бил временно неработоспособен.

В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/специалиста по дентална медицина, до 6 месеца – от ЛКК, а за повече от 6 месеца – след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.

Важно е при издаването на болничен лист за минало време на ред „Бележки“ да се впише необходимата бележка (например: „Издава се за минало време“; „Издава се за лечение/изследване в чужбина“ и др.).

• Въпрос: Кога се издава болничен лист за провеждане на профилактика и рехабилитация по програмата на Националния осигурителен институт?

Отговор: На основание чл.35, ал.1 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) болничен лист следва да се издава само на временно неработоспособен осигурен, чието заболяване е показано за провеждане на рехабилитация.

Болничен лист на пациент с хронично заболяване със запазена работоспособност не се издава. В този случай профилактиката и рехабилитацията се провеждат за сметка на друг законоустановен отпуск (чл.35, ал.2, НМЕ).

• Въпрос: Кога болничният лист се обозначава като „първичен“ и кога като „продължение“?

Отговор: В указанията за попълване на болничния лист към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им е записано, че първият болничен лист при всяко ново излизане в отпуск поради временна неработоспособност се обозначава като „Първичен“, а следващите за непосредствено продължаване на временната неработоспособност – като „Продължение“. Когато непосредственото продължаване на временната неработоспособност се обуславя от заболяване, което не е свързано с предходното, за което дотогава е получаван отпуск по болест, издаденият болничен лист за новото заболяване се обозначава като „Първичен“.

• Въпрос: Колко дни временна неработоспособност има право да дава лекуващият лекар?

Отговор: Съгласно чл.13 от Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурен пациент еднолично от лекуващия лекар/специалиста по дентална медицина, до 14 календарни дни непрекъснато, за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина (причина за неработоспособност с код 12).

След изтичането на отпуска от 14 дни без прекъсване или 40 дни с прекъсване в една календарна година лекуващият лекар/специалистът по дентална медицина, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност, насочва осигурения към ЛКК за издаване на болничен лист.

Допустимо е издаването на болничен лист за временна неработоспособност еднолично от лекуващия лекар/специалиста по дентална медицина за повече от 14 дни непрекъснато при следните случаи: при издаване на болнични листове с причина 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и 25 (бацило/паразитоносителство, карантина, бременност, майчинство, трудоустрояване, придружаване на дете до 3-годишна възраст в болнично заведение).

При издаване на болнични листове само с режим болничен и с код на причината, различен от 26 и 27 (придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст, придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст).

При издаване на болнични листове с код на причина 26 едновременно с бележка „За гледане на дете под карантина“ или с бележка „Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от ръководителя на лечебното заведение“.

При издаване на болнични листове с код на причина 27 едновременно с бележка „Гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ по заключение от ръководителя на лечебното заведение“.

В 40 календарни дни отпуск поради временна неработоспособност, разрешени на осигурения с прекъсване в календарната година, не се включват дните по еднолично издадени болнични листове: с причина 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 18, 20 (бацило/паразитоносителство, карантина, бременност, майчинство, трудоустрояване); само за режим болничен с код на причината, различен от 26 и 27.

Обръщаме внимание, че дните по болничните листове, издадени за гледане на болен член от семейството, както и дните за гледане на здраво дете, посещаващо детско заведение, поставено под карантина, независимо от мястото, където то се провежда (в дома или в лечебно заведение за болнична помощ), се включват в посочените 40 дни.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: zdrave.to

Leave a Reply