НЗОК: Заплащането на протезите изисква редица нормативни промени

Заплащането на протезите

Актуализацията на бюджета на НЗОК сама по себе си не регламентира начина, по който да се заплащат протезите. Това заявяват от Здравната каса в своя позиция в отговор на обвинението на зъботехниците, че фондът не заплаща изработването на зъбните протези за пенсионерите.

От там също информират, че по темата са се състояли поредица срещи и се е водила кореспонденция, като са се търсили възможности за изработване на условия, ред, механизъм и критерии за заплащане на тоталните зъбни протези.

„По силата на чл. 45, ал.1, т. 12 от ЗЗО НЗОК заплаща за предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ:

За медицински изделия, назначени за домашно лечение – на притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;

За медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – на изпълнители на болнична медицинска помощ, на производители или търговци на едро с медицински изделия/техни упълномощени представители;

За медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания – на лица, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

Класификацията на тоталните зъбни протези като „медицински изделия, изработени по поръчка“ поставя въпроса за относимостта на описаните по-горе законови норми към тях, по-точно доколко тези медицински изделия попадат в тази законова регламентация. Заплащането на производителя е предвидено само за медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, каквито тоталните зъбни протези не са“, казват от НЗОК.

От позицията на Касата става ясно още, че заплащането трябва да бъде регламентирано в наредба на МЗ, и по-конкретно – в Наредба 10, което според фонда е възможно след промяна в Закона за здравното осигуряване, тъй като той към момента не предвижда медицинско изделие по поръчка да се заплаща на неговия производител.

„Представителите на зъботехниците предлагат да бъде регламентирано в Националния рамков договор за денталните дейности (НРД за ДД) задължението на лекаря по дентална медицина за „писмено предписание за изработка на зъбните протези“. Няма окончателно становище по този въпрос от БЗС, от които същото е изискано.

Въвеждането на писменото предписание за изработка на зъбните протези от лекаря по дентална медицина е част от процес, който изисква редица законови и подзаконови нормативни промени“, казват още от Здравната каса по отношение на втория въпрос, засегнат от зъботехниците.

„НЗОК е информирала многократно за гореизложеното БАЗ и Министерството на здравеопазването, тъй като промяната в законодателството се инициира от лицата, които по закон притежават правото на законодателна инициатива“, завършват от фонда.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply