Над 6 млрд. лв. е планираният бюджет на НЗОК за 2022 г.

бюджет на НЗОК

604 437 000 лв. допълнителни средства в сравнение с бюджета от 2021 г. или 6 050 749 900 лв. предвижда бюджета на НЗОК за 2022 г. Това става ясно от проекта, изготвен от Здравната каса, с който Zdrave.net разполага. Конкретно за здравноосигурителни плащания са предвидени 5 678 270 100 лв. или с 560 210 700 лв. спрямо ЗБНЗОК за 2021 г. Припомняме, че според представения от министъра на финансите Асен Василев до Министерския съвет доклад към проекта на Държавния бюджет, увеличението за здравноосигурителни плащания е 581,1 млн. лв.

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 година са предвидени 6 050 749 900 лв. приходи и трансфери – всичко, от които здравноосигурителните приходи са в размер на 5 802 517 100 лв., като 3 759 192 600 лв. са приходи от здравноосигурителни вноски, а 2 043 324 500 лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Разчетените средства са на основата на размер на здравноосигурителната вноска от 8 на сто. В разчетите за приходите са отразени ефектът от увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, в размер на 710 лв. (от 1 април 2022 г.) и ефектът върху размера на трансферите за здравно осигуряване от увеличаване на частта от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет. За 2022 г. вноската е в размер на 85 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

През 2022 г. са предвидени като трансфер от Министерство на здравеопазването (МЗ) общо 106 570 600 лв. Средствата са за финансиране на ваксини и дейности по прилагането им; дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания; дейности за здравно неосигурени жени; дейности във връзка с лечение на лица до и над 18-годишна възраст и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Като трансфери от централния бюджет са предвидени средства в размер на 118 500 000 лв., за осигуряване на  изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал на изпълнителите на болнична медицинска помощ за всеки месец, за период от шест месеца, от които за лекари и магистър-фармацевти в болнични аптеки в брутен размер на 600 лв.; на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ и помощник-фармацевти 360 лв. и 120 лв. за санитари.

Планираните средства са за изплащане на добавка към възнагражденията на медицинския персонал, нает от изпълнителите на болнична медицинска помощ и са в съответствие със срока на обявената епидемична обстановка.

Планираните разходи и трансфери са в размер на 6 050 749 900 лв. Общо текущите разходи по проекта за 2022 г. са в размер на 5 871 674 400 лв., или увеличение с 583 523 900 лв. спрямо ЗБНЗОК за 2021 г. Включени са допълнителни разходи от 172 600 лв. за увеличаване на разходите за персонал спрямо ЗБНЗОК 2021 г., във връзка увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв., както и ефекта за персонала за НЗОК от увеличението на максималния осигурителен доход от 3 000 лв. на 3 400 лв. от 1 април 2022 г.

Разходите за издръжка на административните дейности по проекта на ЗБНЗОК за 2022 г., са в размер на 30 610 000 лв. В тези средства са предвидени разходите за обезпечение през 2022 г. на електронните системи за сигурност във всички обекти на Централно управление на НЗОК и 28 РЗОК, комплексно обслужване и системна, експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на НЗОК, гарантиращи спазване на препоръките дадени от компетентните органи за обезпечаване сигурността на информацията, както и на услугите, необходими за функциониране на дейността на НЗОК.

Включени са средства, във връзка със задълженията на НЗОК по водени съдебни дела за обезщетения, държавни такси и лихви, заплащането на съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК. Със средствата се предвижда заплащане на дължими суми по действащи договори, както и реализиране на нови проекти (изграждане на резервен център за данни за нуждите на основните системи на НЗОК, осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между Република България и ЕС чрез софтуер).

Заложеният резерв е в размер на 174 075 500 лвВ хода на 2022 г. с тези средства се предвижда да се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания, пише в мотивите към проекта.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply