Увеличени цени за дейности и диференцирано плащане на ТЕЛК предвиждат промени в Наредба 3

ТЕЛК

 

Увеличени цени и диференциране на стойността на медицинските дейности в ТЕЛК предвиждат промени в Наредба 3, предложени от МЗ за обществено обсъждане.

Документът залага увеличение на общия финансови ресурс и ръст от 44 лв. на 46 лв. за преминал и отчетен пациент през спешните отделения и нехоспитализирани в същото лечебно заведение. В критериите за определяне на общ финансов ресурс за лечебните заведения за болнична помощ, които оказват спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения и нехоспитализирани в същото лечебно заведение за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа, се актуализират стойностите за средния месечен разход за 1 лекар в лекарски екип от 1500 лв. на 1800 лв. и средния месечен разход за 1 специалист по здравни грижи в екип от специалисти по здравни грижи от 900 лв. на 1100 лв.

Предвижда се допълнителните средства да бъдат разпределени между 43 лечебни заведения за болнична помощ, в това число 8 болници – със 100 на сто държавна собственост и 26 болници с над 50 на сто държавно участие в капитала. Това са лечебните заведения, които и към настоящия момент имат сключен договор с Министерството на здравеопазването за субсидиране за посочената дейност.

Увеличават се и стойността за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ за извършените дейности по оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ. Предвижда се допълнителните средства да бъдат разпределени между 65 лечебни заведения за болнична помощ, от които 63 са общински.

От МЗ уточняват, че целта на промените е актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за поддържане на капацитет за 24- часов непрекъснат режим на работа, с оглед интензивността на работа в тези структури, както и спецификата и отговорностите при осъществяване на организацията за поддържане на този режим на работа.

Наредбата въвежда и диференциране на стойността на дейностите по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК. Предвижда се средствата да бъдат разпределени между съответстващите на критериите лечебни заведения, сключили договор с Министерството на здравеопазването за субсидиране за посочените дейности, при променен начин на отчитане.

Финансирането ще се извършва за влязло в сила експертно решение на ТЕЛК, а не както досега – за издадено и отчетено решение. Предвижда се заплащане на експертните решения, които не са обжалвани или след обжалване НЕЛК ги потвърждава, като в тези случаи е определена по-висока стойност – 40 лв., което е с 11 лева повече. Ще се заплащат и влезлите в сила решения на ТЕЛК, след еднократно отменяне и връщане с указания от НЕЛК или когато решенията са потвърдени от НЕЛК след повторното им обжалване. В тези случаи се предвижда заплащане по 25 лева за експертно решение, което е с 4 лева по-малко от настоящата стойност.

Не се предвижда заплащане когато след горните случаи следват нови обжалвания и произнасяния на ТЕЛК в рамките на една и съща процедура по освидетелстване/ преосвидетелстване, започнала с подаване на конкретно заявление – декларация.

„Причината за тази промяна и въвеждането на диференцирана стойност е съществуващата порочна практика при многократни обжалвания на решенията на ТЕЛК в една процедура, при които НЕЛК отменя решенията и ги връща за ново разглеждане с указания, ТЕЛК да не ги съобразяват и да следва поредното обжалване на новоиздадено решение от ТЕЛК, притежаващо същите пороци като първоначалното решение. В някои от случаите, сигнализирани в министерството, този процес продължава с години, от което потърпевши са лицата с увреждания, които не могат да ползват полагащото им се социално и друго подпомагане, поради липса на влязло в сила решение“, уточняват от МЗ.

Диференцира се и издаденото и отчетено решение на ТЕЛК за освидетелстване за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на лица, живеещи извън пределите на Република България, които имат осигурителен стаж в нашата страна.

По данни на НОИ броят на преминалите на освидетелстване/ преосвидетелстване лица, живеещи в чужбина, за второто полугодие на 2020 г. е около 150 души.

В отделна група остават решенията на ТЕЛК, свързани с експертизата на временната неработоспособност, като в случая се запазва критерият „издадено и отчетено експертно решение“. Стойността на осъществената по този критерий дейност също е 40 лева.

„От гледна точка на необходимия финансов ресурс за заплащане на така дефинираните дейности по медицинска експертиза, важно е да отбележим факта, че преобладаващият брой решения на ТЕЛК се обжалват пред НЕЛК (между 50 и 85% в различните области). От това следва, че при запазване на тенденцията за брой обжалвани експертни решения на ТЕЛК, немалка част от обжалванията ще доведат или до отпадане необходимостта от заплащане, или до заплащане на по-ниската от двете стойности, което на практика води до приблизително уравняване към средната стойност от 30 лева, близка до настоящата (29 лв.)“, пише в мотивите към проекта.

С проекта се предлага и прецизиране на реда и критериите за определяне на финансовия ресурс за субсидиране на лечебни заведения, които извършват дейност на адрес в населено място в труднодостъпен и/или отдалечен район на страната, като се коригира броя на обслужваното от лечебното заведение население с коефициент за обслужвано население.

От Министерството подчертават, че в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. са планирани средства за субсидиране на дейностите по наредбата, както през 2021 г., а също и допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. за дейността по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, както и за оказване на консултативна помощ на спешни пациенти.

Пълния текст на проекта можете да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply