Имам ли право на ТЕЛК след сменена тазобедрена става?

ТЕЛК

Със сменена тазобедрена става съм. Имам още 1 месец болничен, вече съм ползвала 5 месеца. Ще имам ли право на ТЕЛК? Едва ли ще мога да се върна на старата си работа, тъй като е тежка и най-вероятно ще ме освободят.

 

Красимира Йовчева, гр. Карлово

Съгласно Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приети с Постановление на Министерския съвет, компетентни да установяват временната неработоспособност са определени медицински органи.

Тяхната компетентност зависи от продължителността на неработоспособността и от нейната причина. Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Лекарските консултативни комисии (ЛКК) разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл.45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК.

Трябва ли да доплащам при операция на тазобедрена става?

Изрично уточняваме, че всички въпроси, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове за временна неработоспособност не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Подобни запитвания са в правомощията на съответните регионални здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването. Информация следва да получите първо от вашето джипи или от лекуващия лекар.

При трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност или намалена възможност за социална адаптация, личният лекар насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление, съгласно Правилника.

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението по ал.2 личният лекар (лекар по дентална медицина), а за хората, които нямат такъв – лекуващият ги специалист, прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Източник: zdrave.to

 

Leave a Reply