Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, януари 28, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Удължен ли е срокът на протоколите за предписване на лекарства?
  • Последвайте ни:!

Удължен ли е срокът на протоколите за предписване на лекарства? 

протоколите за предписване на лекарства

Получавам лекарства с протокол от Здравната каса. Вярно ли е, че срокът на протоколите за скъпи лекарства ще бъде удължен и докога?

 

Цветанка Кръстева, гр. Плевен

Да, така е. На сайта на НЗОК в рубрика „Актуално COVID-19” – от 19.11.2021 г. са публикувани „Условия и ред за служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение”. Там е посочено:

Във връзка с въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приема настоящите условия и ред, съгласно които: служебно се удължава срокът на валидност на всеки издаден и утвърден „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК”, който срок изтича на или след 22.11.2021 г. (датата на утвърждаване на настоящите условия и ред). Срокът на валидност се удължава за периода, през който със Заповед №РД-0І- 890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването е спрян плановият прием в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

В случай че срокът на валидност на даден протокол е изтекъл преди утвърждаване на настоящите условия и ред, не се прилага служебното удължаване на срока на валидност на тези протоколи. В този случай здравноосигуреният следва да подготви документация по издаване на нов протокол за продължаване на терапията (в това число, клинична оценка, лабораторни и инструментални изследвания). Т.е., издава се нов протокол по общия ред, предвиден в НРД за МД и Правилника за устройството и дейността на НЗОК.

Служебното удължаване срока на валидност на горепосочените протоколи се отразява в информационната система на НЗОК. Хартиените носители на тези протоколи не подлежат на презаверяване в РЗОК.

Не се удължава служебно срокът на протоколите, с които са предписани лекарствени продукти за следните заболявания, за лечението на които са приети съответните изисквания на НЗОК, публикувани на интернет-страницата й:

• Хроничен вирусен хепатит С – „Изисквания за лечение на хроничен вирусен хепатит С в извънболничната помощ“, лечението е еднократно с определена продължителност;

• Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възрает в извънболничната помощ – „Изисквания на НЗОК при лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ“, приложението на Propranolol е за определен период и в съответствие с актуалното тегло;

• Бронхопулмонална дисплазия – „Изисквания на НЗОК при лечение с Palivizumab на деца с брохопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации“, профилактиката с Palivizumab се провежда веднъж годишно за период до 150 дни, по време на очаквани периоди на риск от RSV в обществото.

Списъкът с лекарствените продукти за лечение на горепосочените заболявания, при които не се допуска служебно удължаване срока на валидност на протоколите, е приложение N1 към настоящите условия и ред.

Условията и реда се публикуват на интернет-страницата на НЗОК, както и се довеждат до знанието на всички изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК и до всички търговци на дребно с лекарствени продукти, отпускащи медикаменти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по договор с НЗОК.

Условията и редът влизат в сила от 22.11.2021 г.

Настоящите условия и ред продължават действието си автоматично, в случай на удължаване срока на Заповед NРД-01-890/03.11.2021г. на министъра на здравеопазването, в частта й за спиране плановия прием в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване, както и за обжалване на издадени решения, следва да получите от компетентната институция – Министерство на здравеопазването.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар