Как да сменя личния си лекар при промяна на местоживеенето?

Смяна на личен лекар

Ако живея в друг град, но нямам временен или постоянен адрес там, мога ли да сменя личния си лекар по всяко време през годината? Какви документи е необходимо да представя? Необходими ли са такива във връзка с местожителството?

Димитър Дамянов, гр. Велико Търново

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ здравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК.

Извън нормативно определените срокове (от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември) смяна на общопрактикуващия лекар е възможна по всяко време на годината, единствено при определени хипотези, сред които попада и описаният от вас случай.

В чл.8 (2) от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ е посочено, че здравноосигурените имат право веднага да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, след като е налице промяна на настоящия им адрес.

Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурения от датата, на която е осъществен изборът, като той се включва в пациентската му листа от тази дата.

От въпроса не става ясно точно за какъв срок ще пребивавате в другото населено място. Ако става дума за период до 5 месеца, може да направите и временен избор на личен лекар. При временно пребиваване извън района на РЗОК, в който е избран общопрактикуващ лекар, за повече от 1 месец, но не повече от 5 месеца, осигуреният има право да получи първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение за първична извънболнична помощ, след попълване на регистрационна форма, като се посочва и причината за временната промяна.

Здравноосигурените не е необходимо да сменят адресната си регистрация (постоянната адресна регистрация) при избор на личен лекар по повод промяна на настоящия им адрес. Постоянният адрес е този, който е записан в личната карта, на който пациентът упражнява избирателното си право, получава социални помощи, и т.н.

Във формулярите за избор на общопрактикуващ лекар, които могат да се изтеглят от сайта на НЗОК за постоянен и временен избор на джипи, фигурира “настоящ адрес“. Като такъв адрес на осигурения се вписва адресът по местоживеене към момента на попълване на регистрационната форма.

Съгласно чл.94 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) настоящ адрес е този, на който пациентът живее и има само един настоящ адрес. В съответствие с разпоредбата на чл.99 от ЗГР, всеки е длъжен в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply