По-ниски такси за лечебните заведения при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, юни 10, 2023
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » По-ниски такси за лечебните заведения при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра
  • Последвайте ни:!

По-ниски такси за лечебните заведения при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра 

По-ниски такси за лечебните заведения

Лечебните заведения ще плащат 64 лв. такса за издаване на удостоверения за регистрация само при промяна на адреса, на който се осъществява дейността на лечебното заведение. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения (с изключение на адреса, на който се осъществява дейността на лечебното заведение), таксата ще е 10 лв.

Това предвижда проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки от 2019 г., публикуван от МЗ за обществено обсъждане.

Причината за промяната е, че според Министерството в действащата Тарифа е налице непропорционалност между размера на дължимите такси за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при промяна в настъпилите обстоятелства по регистрацията, при прилагането на различните основания, предвидени в Закона за лечебните заведения.

От МЗ уточняват, че в Закона за лечебните заведения изчерпателно са посочени обстоятелствата, които следва да бъдат вписвани в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ, воден от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Въведено е задължението за всяко лечебно заведение в 7-дневен срок да уведоми ИАМН при промяна във вписаните обстоятелства, като е регламентирано, че се представят само документите, удостоверяващи промяната и декларация за липса на промени в останалите обстоятелства по регистрацията.

„Действащата в момента Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, не отчита тежестта на промените в конкретните обстоятелства, тяхното отражение върху дейността на лечебното заведение, набора от документи, които го удостоверяват и обема на действията, които следва да бъдат извършени в процеса на предоставянето на административната услуга по регистриране на промените и издаване на ново удостоверение за регистрация. Липсата на подобна диференциация създава предпоставки за неоправдано високо финансово натоварване на лечебните заведения, без да се постига пропорционално по-висок положителен резултат за потребителите на медицински услуги“, аргументира се служебният министър.

„Целта на проекта на Постановление е определяне на диференциран и по-справедлив размер на държавните такси, събирани от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ при издаване на удостоверение за вписване на промени в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ“, пише в доклада на министър Кацаров.

Според МЗ при така формираните такси и при условие, че се запази броят на заявените услуги от 2020 г. и първо шестмесечие на 2021 г., очакваните приходи за бюджета са в размер на 47 808 лв. Предложеният проект ще се отрази върху прогнозирания размер на приходите по бюджета на Министерството на здравеопазването, като ефектът може да се оцени на 56 700 лв. намаление на годишна база.

Основната група засегнати субекти са лечебните заведения за извънболнична помощ, които към настоящия момент са общо 20 413 бр., става ясно още от доклада.

Текста на проекта може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар